Művelet folyamatban.
Magyar gyógyszergyártás világszínvonalon
SPRAY IN PLUS TEVA AL.FEL-ÉS MŰSZ.FER.1L

SPRAY IN PLUS TEVA AL.FEL-ÉS MŰSZ.FER.1L

Gyártó:
LABORATORIUM DR. DEPPE GMBH (LABORATORIUM DR. DEPPE GM)
Forgalmazó:
TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY (TEVA GYOGYSZERGY ZRT)
Összefoglaló:

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P

 

SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Termékazonosító:

Spray In Plus Teva

 

A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Felületfertőtlenítő szer professzionális felhasználásra.

 

A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

1074 Budapest, Rákóczi út. 70-72.

Tel: +36 1 288 6400

 

A gyártó adatai:

Laboratorium Dr. Deppe GmbH

Hooghe Weg 35

47906 Kempen

Telefon: +49(0)2152/5565-0 Fax: +49(0)2152/50849

 

Felelős személy neve: Feketéné Dr. Vida Irma E-mail: irma.vida@teva.hu

 

Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: 06 1 476 6464, 06 80 201 199 (0-24 h)

 

SZAKASZ: VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

 

A keverék osztályozása:

 

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján: Flam. Liq. 3 – H226

 

Figyelmeztető H-mondatok:

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz.

 

 

Osztályozás az 1999/45/EK irányelv alapján: R10

 

A veszélyekre/kockázatokra utaló R-mondatok: R 10 – Kevésbé tűzveszélyes

 

Címkézési elemek:

 

A veszélyességet meghatározó összetevők: -

Hatóanyag-tartalom: Etil-alkohol (CAS: 64-17-5) 25-50 g /100 g termék

 

 

FIGYELEM

 

Figyelmeztető H-mondatok:

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz.

 

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok: P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 – Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P260 – A köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P370 + P378 – Tűz esetén: az oltáshoz CO2, por vagy vízpermet használandó.

P403 + P233 – Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

 

Megjegyzés:

Biocid termék, csomagolásakor/feliratozásakor 528/2012/EU Rendelet (2012. május 22., a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról) előírásait is követni kell.

 

Egyéb veszélyek:

A keveréknek nincs egyéb ismert egészség- vagy környezetkárosító hatása. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

PBT: nem alkalmazható. vPvB: nem alkalmazható.

 

SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

 

Anyag:

Nem alkalmazható.

 

Keverék:

Leírás: a táblázatban szereplő veszélyes és nem veszélyes összetevők keveréke:

 

 

Megnevezés

 

CAS szám

 

EK szám

REACH

reg. szám

 

Konc (%)

Osztályozás

67/548/EGK

1272/2008/EK (CLP)

Vesz. szimb.

R

mondat

Vesz. pikt.

Vesz. kat.

H mondat

Etil-alkohol (99 %)

Index-szám: 603-002-00-5

 

64-17-5

 

200-578-6

 

-

25-

50

 

F

 

11

GHS02

Veszély

 

Flam. Liq. 2

 

H225

 

Az R- és H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

 

SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: LENYELÉS:

Teendők:

 

 

BELÉGZÉS:

Teendők:

 • Forduljunk orvoshoz!

 • Ne adjunk tejet vagy zsíros olajokat a sérültnek!

 

 

 • A sérültet vigyük friss levegőre.

 • Panasz esetén forduljunk orvoshoz!

BŐRREL ÉRINTKEZÉS:

Teendők:

  • A termék általában nem irritálja a bőrt.

SZEMBE JUTÁS:

Teendők:

  • Öblítsük ki a szemet vízzel a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejű mozgatásával (legalább negyed órán át)!

  • Ezt követően forduljunk orvoshoz!

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Nem áll rendelkezésre adat.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Nem áll rendelkezésre adat.

 

 

SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag:

Megfelelő oltóanyag:

CO2, oltópor, vízpermet.

A nagyobb tüzeket alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.

Alkalmatlan oltóanyag: Nem ismert.

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

Tűzoltóknak szóló javaslat:

Különleges intézkedések nem szükségesek.

Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és külső levegőtől függetlenített légzőkészülék alkalmazandó.

 

SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

6.1.1 Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:

A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet tartózkodhat.

6.1.2. Sürgősségi ellátók esetében: Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket. A gyújtóforrásokat távolítsuk el.

Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről.

Környezetvédelmi óvintézkedések: Hígítsuk fel bő mennyiségű vízzel.

A környezetbe jutott terméket, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

A szabadba jutott keveréket nem éghető nedvszívó anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) kell felitatni, majd az összegyűjtött hulladékot szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott, zárható veszélyes hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni.

Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

Hivatkozás más szakaszokra:

További és részletes információért lásd a 8. és a 13. szakaszt.

 

SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező. Műszaki intézkedések:

Biztosítsunk jó szellőzést / elszívást a munkahelyen. Akadályozzuk meg az aeroszol képződését.

Tűz- és robbanásvédelmi előírások:

Tartsuk távol a gyújtóforrásokat - ne dohányozzunk. Tegyünk intézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: A biztonságos tárolás feltételei:

A termék az eredeti, megfelelő jelöléssel ellátott edényben tárolandó. Az edényzet szorosan lezárva tartandó.

Nem összeférhető anyagok: nem ismertek.

A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusa: nincs különleges előírás.

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Nem áll rendelkezésre speciális útmutatás.

 

SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

Ellenőrzési paraméterek:

 

Munkahelyi expozíciós határértékek a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint:

Etil-alkohol (CAS-szám: 64-17-5): ÁK-érték: 1900 mg/m3; CK-érték: 7600 mg/m3

 

DNEL

Expozíciós út

Expozíció gyakorisága

Megjegyzés

Munkavállaló

Felhasználó

nincs adat

nincs adat

Dermális

Rövid (akut) Hosszas (ismételt)

nincs adat

nincs adat

nincs adat

Inhalatív

Rövid (akut) Hosszas (ismételt)

nincs adat

nincs adat

nincs adat

Orális

Rövid (akut) Hosszas (ismételt)

nincs adat

 

 

PNEC

Expozíció gyakorisága

Megjegyzés

Víz

Talaj

Levegő

nincs adat

nincs adat

nincs adat

Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos)

nincs adat

nincs adat

nincs adat

nincs adat

Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos)

nincs adat

nincs adat

nincs adat

nincs adat

Rövid (egyszeri) Hosszas (folyamatos)

nincs adat

 

Az expozíció ellenőrzése:

A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

 

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges a keverék kiömlésének, padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe jutásának elkerülésére.

A szokásos elővigyázatossággal kell eljárni a vegyszerek kezelésekor.

Személyi védelem:

 1. Szem-/arcvédelem: áttöltés során szorosan illeszkedő védőszemüveg használata javasolt (EN 166).

 2. Bőrvédelem:

  1. Kézvédelem: nem szükséges. Gyakori vagy hosszantartó érintkezés esetén megfelelő védőkesztyű használata javasolt (EN 374). A kesztyű anyaga: nitrilkaucsuk, természetes gumi, butilkaucsuk. A védőkesztyű anyagának kiválasztása az áteresztési idő, diffúziós sebesség és bomlási sebesség alapján történjék. A megfelelő védőkesztyű kiválasztásánál az anyagon kívül más, minőségi szempontokat is figyelembe kell venni, amelyek gyártónként eltérőek. Mivel a keverék több összetevőből áll, a védőkesztyű anyagának ellenállása nem számítható ki előre, ezért azt használat előtt tesztelni kell. A védőkesztyű pontos áteresztési idejét illetően forduljunk a védőeszköz gyártójához részletes tájékoztatásért.

  2. Egyéb: az előírásoknak megfelelő védőruházat használandó.

 3. Légutak védelme: nem szükséges, ha a helyiség jól szellőző. Elégtelen szellőzéskor rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légszűrő készüléket alkalmazzunk. Intenzív vagy hosszú ideig tartó expozíció esetén külső levegőtől független légzőkészülék használandó.

 4. Hőveszély: nem ismert.

Környezeti expozíció-ellenőrzések: Nincs különleges utasítás.

A 8. szakasz alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

 

SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

 1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

Paraméter Vizsgálati módszer Megjegyzés

 1. Külső jellemzők: színtelen folyadék

 2. Szag: jellegzetes

 3. Szagküszöbérték: nem meghatározott

 4. pH-érték: 7 20 °C

 5. Olvadáspont/fagyáspont: nem meghatározott

 1. Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:

85 °C

 1. Lobbanáspont: 21-55 °C

 2. Párolgási sebesség: nem meghatározott

 3. Tűzveszélyesség: nem alkalmazható

 1. Alsó/felső gyulladási határ vagy robbanási tartományok:

alsó: 3,5 tf. % felső: 15,0 tf. %

 

 1. Gőznyomás: 60 hPa 20 °C

 2. Gőzsűrűség: nem meghatározott

 3. Relatív sűrűség: nem meghatározott

 4. Oldékonyság(ok): vízzel teljes mértékben keverhető

 5. Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nem meghatározott

 6. Öngyulladási hőmérséklet: nem öngyulladó

 7. Bomlási hőmérséklet: nem meghatározott

 8. Viszkozitás: nem meghatározott

 9. Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem jelent robbanásveszélyt, de robbanásveszélyes levegő/gőz keverékek

keletkezhetnek

 1. Oxidáló tulajdonságok: nincs adat

   

Egyéb információk:

Gyulladási hőmérséklet: 425 °C Sűrűség (20 °C-on): 0,93 g/cm³ Oldószer tartalom:

Szerves oldószerek: 44,4 % Víz: 55,5 %

VOC (EC): 44,37 %

 

SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Reakciókészség:

Nincs bomlás, ha a specifikációknak megfelelően használják.

 

Kémiai stabilitás:

Normál hőmérsékleten, általános munkakörülmények között stabil.

 

A veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes reakciók nem ismeretesek.

 

Kerülendő körülmények:

Tartsuk távol a gyújtóforrásokat - ne dohányozzunk. Tegyünk intézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen.

 

Nem összeférhető anyagok:

További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

 

Veszélyes bomlástermékek:

Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

 

SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: Akut toxicitás: nem ismert. Bőrkorrózió/bőrirritáció: nem ismert.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: nem ismert. Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nem ismert. Csírasejt-mutagenitás: nem ismert.

Rákkeltő hatás: nem ismert. Reprodukciós toxicitás: nem ismert.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): nem ismert. Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): nem ismert. Aspirációs veszély: nem ismert.

Klinikai vizsgálatok eredményeinek összefoglalása: Nem áll rendelkezésre adat.

 1. Vonatkozó toxikológiai adatok: Nem áll rendelkezésre adat.

 2. Valószínű expozíciós útra vonatkozó információ: Lenyelés, belégzés, bőrrel érintkezés, szembe jutás.

 3. A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek: Akut toxicitás:

Elsődleges irritáció:

A bőrön: nem fejt ki ingerlő hatást. A szemben: nem lép fel ingerlő hatás.

Szenzibilizáció: szenzibilizáló hatása nem ismert.

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: Nem áll rendelkezésre adat.

A kölcsönhatásokból eredő hatások: Nem áll rendelkezésre adat.

Az egyedi adatok hiánya: Nincs tájékoztatás.

Egyéb információk:

Nem áll rendelkezésre adat.

 

SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Toxicitás:

Nem áll rendelkezésre adat.

 

Perzisztencia és lebonthatóság: Nem áll rendelkezésre adat.

Bioakkumulációs képesség: Nem áll rendelkezésre adat.

A talajban való mobilitás: Nem áll rendelkezésre adat.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: PBT: nem alkalmazható.

vPvB: nem alkalmazható.

 

Egyéb káros hatások:

Víz veszélyességi osztály (Német szabályzás) (önbesorolás): 1 a vizeket enyhén veszélyezteti

Ne engedjük, hogy a termék hígítatlanul vagy nagyobb mennyiségben a talajvízbe, vizekbe vagy a csatornahálózatba jusson.

 

SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Hulladékkezelési módszerek:

A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 98/2001 (VI. 15.) Kormány rendelet és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet előírásai szerint.

 

Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk: Csatornába engedni nem szabad.

Háztartási hulladékkal együtt nem ártalmatlanítható.

A termékre nem adható meg megfelelő hulladékjegyzék-kód, mivel ennek beazonosítása a felhasználó által meghatározott felhasználási mód segítségével lehetséges. A hulladékjegyzék-kód a Közösségen belül az ártalmatlanítást végző szakemberrel folytatott egyeztetést követően adható meg.

 

Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk: Tisztítatlan csomagolások:

Ajánlás: kezeljük a hatósági előírások szerint.

Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

 

Fizikai/kémiai tulajdonságok, amelyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit: Nem ismertek.

A szennyvízkezelésre vonatkozó utasítások: Nem ismertek.

Hulladékkezelési módszerekkel kapcsolatos esetleges különleges óvintézkedések: Nincs adat.

 

SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

 1. UN-szám: 1987

 2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: ALKOHOLOK, M.N.N. (Etanol 99 %-os)

 3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):

ADR

Osztály: 3

Osztályozási kód: (F1) Gyúlékony folyadékok. Bárca: 3

Veszélyt jelző szám (Kemler-szám): 33

IMDG, IATA

Osztály: 3 Gyúlékony folyadékok. Bárca: 3

EMS-szám: F-E, S-D

 

Csomagolási csoport:

ADR, IMDG, IATA: III

 

Környezeti veszélyek: Tengert szennyezi: nem.

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Figyelem: Gyúlékony folyadék.

A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem alkalmazandó.

 

 

SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

 1. REACH nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok

regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai

 1. CLP nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai

 1. A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról

 2. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai

 1. A hulladékra vonatkozó hazai előírások:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről és módosításai

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

 1. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai

 1. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei

 1. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások:

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai

 1. Biocid termékekre vonatkozó előírások:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE (2012. május 22.) a biocid termékek

forgalmazásáról és felhasználásáról

a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

 

Kémiai biztonsági értékelés: Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

 

SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok: nincsenek. A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege:

DNEL: Derived no effect level (Származtatott hatásmentes szint). PNEC: Predicted no effect concentration (Becsült hatásmentes koncentráció). CMR hatások: karcinogenitás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás. PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus. vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív. n.m.: nincs meghatározva. n.a.: nem alkalmazható.

Felhasznált irodalom/források: nem áll rendelkezésre adat.

 

 

 

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozáshoz használt módszerek:

Flam. Liq. 3, H226 Vizsgálati módszer (teszt adatok) alapján

 

A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló R-mondatok teljes szövege:

R 10 – Kevésbé tűzveszélyes

R 11 – Tűzveszélyes

 

A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló H-mondatok teljes szövege:

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz.

 

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: nem áll rendelkezésre adat.

 

Ez a biztonsági adatlap a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása, valamint vonatkozó rendeletei, a 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosításai előírásainak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

 

 

 

 

Spray In Plus Teva

Felhasználásra kész, alkoholos gyorsfertőtlenítő, melynek alapja alkohol és egy quaterner amin hatóanyag. Alkalmazható a betegek környezetében és az összes fertőzésveszélyes területen. A Spray In Plus rendkívül hatásos és gyors felületfertőtlenítő.

Mikrobiológiai hatásspektrum

 • baktericid (MRSA)

 • tuberkulocid

 • yeasticid

 • szelektív virucid (burkos vírus, nano vírus, SV40 inaktiváló).

 

A termék tulajdonságai

gazdaságos

 • széles hatás spektrum

 • kiváló fertőtlenítő hatás

 • gyors

 • eszköz- és felületkímélő

 • aldehid mentes

 

Felhasználási területek:

Professzionális, javasolt alkalmazási területek: sürgősségi osztályok, laboratóriumok, műtéti területek, fogászati rendelők, ambulanciák, háziorvosi rendelők. Felhasználható minden alkohollal fertőtleníthető felületen és műszeren. Kiváló minden olyan területen, ahol fontos a gyors fertőtlenítő hatás elérése.

Alkalmazás:

A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni.

A fertőtlenítendő felületet kb. 30-cm távolságról kell egyenletesen bepermetezni, úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak.

Minimális behatási idő: 5 perc

 

Összetétel:

100 g termékben: etanol 43g, didecidimetilammonium-klorid 0,05g (CAS:7173-51-5), C12-C18-Etoxilált lineáris alkohol, illatanyag nélkül, víz.

 

Kémiai-fizikai adatok:

Szín: színtelen, víztiszta

Szag: alkoholos

Vízoldékonyság: vízzel minden arányban elegyedik

 

Kiszerelés:

1 literes flakon

 

Figyelmeztetés

Más tisztító- és fertőtlenítőszerekkel keverni tilos!

Négyzetméterenként max. 50 ml-t szabad alkalmazni.

Csak jól szellőztethető helyen alkalmazható!

Elektromos eszköz felületét csak áramtalanítás után szabad kezelni, és a teljes megszáradás után helyezhető ismételten áram alá.

Használat közben tilos a dohányzás.

Csak jó szelőzhető helyen használható.

Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni.

Alkoholérzékeny felületeken és alkoholra oldódó festett területen csak óvatosan alkalmazható, mert károsíthatja azt.

 

További információk:

R10 Kevéssé tűzveszélyes

 

Hulladékkezelés: Semlegesítés illetve hígítás nélkül élő-és talajvízbe, közcsatornába juttatni nem szabad.

 

 

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

 

Székhely:

4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Telephelyek:

2100 Gödöllő, Liget u.2.

1134 Budapest, Váci út 29.

 

Gyártó:

Laboratórium Dr. Deppe

D-47906 Kempen · Germany

 

 

OTH engedélyének száma: JÜ-20422-4/2014

 

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!