Művelet folyamatban.
Magyar gyógyszergyártás világszínvonalon
TOP OFF-TEVA FELÜLETFERTÖTL.KENDÖ 150X

TOP OFF-TEVA FELÜLETFERTÖTL.KENDÖ 150X

Összefoglaló:

 

1 A vegyi anyag/készítmény és a gyártó megnevezése

 

 • A termék adatai
   

 • Kereskedelmi név: Top Off Teva

 

 • A vegyianyag/készítmény alkalmazási módja: fertőtlenítőszer
   

 • Gyártó/szállító:
  Laboratorium Dr. Deppe
  Hooghe Weg 35
  47906 Kempen

   

 • Telefon: 00 49 (0) 2152/5565-0

 • Fax: 00 49 (0) 2152/50849
   

 • További információ: Abteilung Produktsicherheit (Termékbiztonságossági osztály)

 • Sürgősségi tájékoztatás
  Telefon: 00 49 (0) 2152 5565-0
  Hétfő-csütörtök: 8:00-17:00
  Péntek: 8:00-16:00

 • Teva Magyarország Zrt.

 • Gödöllő

 • Repülőtéri út 5

 • Tel.:(06-1)288-6400

 • Fax:(06-1)288-6410

 • Sürgősségi telefon szám: ETTSZ:0680201199

2 Veszélyek

 

 • Veszélyek felsorolása:

  Xi irritáló F Fokozottan Tűzveszélyes
   

 • Veszélyességi információk az emberre és a környezetre vonatkozóan:
  A terméket az „EU készítmények általános besorolási irányelvei”-nek megfelelő eljárás alapján kell felcímkézni a legfrissebb érvényes verziónak megfelelően.

 • R 11 Fokozottan tűzveszélyes

 • R 36 Szemizgató hatású

 • R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak
  Besorolási rendszer:
  A besorolás az EU-listák legutóbbi kiadásai alapján vállalati és irodalmi adatokkal kiegészítve készült

 • GHS címke-elemek

  Veszélyes
  H228
  Tűzveszélyes szilárd anyag.

  Veszélyes
  H318 – Súlyos szemkárosodást okozhat.
  Megelőzés:

 • P210 - Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás

 • P240 - A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.

 • P241 - Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító berendezés használandó.

 • P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  Elhárítás.
  P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLVE: Perceken keresztül vízzel óvatosan kiöblíteni. Esetleges kontaktlencse eltávolítandó, ha könnyen kivitelezhető. Az öblítés folytatandó.
  P310 Azonnal orvost kell hívni vagy érintkezésbe lépni egy MÉRGEZÉSI SEGÉLYNYÚJTÓ HELLYEL.

   

3 Összetétel/tájékoztatás a hatóanyagokról

 

 • Kémiai jellemzők

 • Leírás: Veszélytelen hozzáadott anyagokkal az alább felsorolt anyagok keveréke.
   

  Veszélyes összetevők

  •  

  •  

  CAS:71-23-8
  EINECS: 200-746-9
  Indexszám: 603-003-00-0

  1-propanol

  Xi, F; R11-41-67
  Veszély:
  2.6/2; 3.3/1

  Figyelmeztetés: 3.8/3

  10-25 %

  CAS:67-63-0
  EINECS: 200-661-7
  Indexszám: 603-117-00-0

  2-propanol

  Xi, F; R11-36-67
  Veszély:
  2.6/2

  Figyelmeztetés: 3.3/2, 3.8/3

  2,5-10 %

  CAS:64-17-5
  EINECS: 200-578-6
  Indexszám: 603-002-00-5

  Etanol

  F; R11

  Veszély: 2.6/2

  2,5-10 %

 • További információ: A felsorolt veszély-mondatok megfogalmazását lásd. a 16. részben.

 

 

4 Elsősegélynyújtás

 

 • Belégzés esetén: friss levegőt kell biztosítani, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni

 • Bőrkontaktusnál: Rendszerint nem okoz bőr irritációt.

 • Szemmel való érintkezésnél: folyóvíz alatt percekig öblíteni a nyitott szemet. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvoshoz kell fordulni.

 • Lenyelés esetén: ha a tünetek nem szűnnek meg, orvoshoz kell fordulni.

 

5 Tűzvédelmi intézkedések

 

 • Alkalmas tűzoltó-anyagok:
  CO2, tűzoltópor, vízsugár. Nagyobb tűz esetén vízsugár vagy alkohol-rezisztens hab használandó.

 • Biztonsági okokból alkalmatlan tűzoltó-anyagok:

Erős vízsugár

 • Védőfelszerelés: nincs szükség különleges intézkedésekre.

 

6 Óvintézkedések baleset esetén

 

 • Személyi óvintézkedések: Védőfelszerelés viselése szükséges. Védőfelszerelést nem viselő személyeket tartsuk távol!

 • Környezetvédelmi óvintézkedések: .
  Meg kell akadályozni, hogy a csatornába/a felszínre vagy felszíni vizekbe jusson.

 • Feltakarító eljárás:
  Megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni.
   

7 Kezelés és tárolás

 

 • Kezelés

 • Tájékoztatás a biztonságos kezelésről: a tartályok szorosan zárva tartandók.

 • Tűz- és robbanásvédelmi tájékoztatás:
  Gyújtóforrásoktól távol tartandó – Tilos a dohányzás.
  Védeni kell az elektrosztatikus feltöltődéstől.

   

 • Tárolás:

 • Raktárhelyiségek és tartályok követelményei: hűvös helyen tartandó

 • Információ más anyagokkal való együtt-tárolásról: nem szükséges.

 • További információ a tárolás feltételeiről: a tartály szorosan zárva tartandó. Száraz, hűvös helyen tartandó, jól lezárt tartályokban.

 

8 Expozíciós/személyes védelem

 

 • További információ technikai követelményekről: nincs több adat, lásd. a 7. részt.

 • Határértékkel rendelkező alkotórészek, melyeket a munkahelyen ellenőrizni kell:
  A termék nem tartalmaz releváns mennyiségű olyan anyagot, melynek kritikus értékeit a munkahelyen ellenőrizni kell.

 • További információ: Kiindulási alapként a gyártás idején érvényes listákat használtuk.
   

 • Személyes védőfelszerelés:

 • Általános védő és higiéniai intézkedések:
  Élelmiszerektől, italoktól és tápoktól távol tartandó.
  A szennyezett ruházatot azonnal el kell távolítani.
  A szemmel és bőrrel való érintkezés kerülendő.

 • Légzőszervi védelem: nem szükséges.

 • Kézvédelem:
  Védőkesztyű és kézvédő krém

  Védőkesztyű
   

 • A kesztyű anyaga
  Természetes kaucsuk, NR
  A kesztyű anyagának megfelelő kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem további minőségi jellemzőktől is függ, és gyártónként változik. Mivel a készítmény több különböző vegyületből áll, a kesztyű anyagának ellenálló képességét nem lehet előre meghatározni, és ezért használat előtt ellenőrizendő.

 • A kesztyű anyagán való áthatolásig eltelő idő
  A pontos áttörési időt a védőkesztyű gyártójának kell meghatároznia, és a felhasználónak figyelemmel kell kisérnie.

 • Szemvédelem
  Szorosan záródó védőszemüveg

   

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

 

 • Általános tájékoztató

  Forma:
  szövött anyag
  Szín: színtelen
  Szag: jellegzetes
   

 • Halmazállapot változás

  Olvadáspont/olvadási tartomány: Nincs meghatározva
  Forráspont/forrási tartomány: 88 °C
   

 • Lobbanáspont: 21 - 55 °C

 

Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú) Fokozottan gyúlékony
 

 • Gyulladási hőmérséklet: 340 °C
   

 • Öngyulladás: A készítmény nem gyullad meg magától.
   

 • Robbanásveszély: A készítmény nem robbanásveszélyes, azonban robbanékony levegő/gőz keverékek képződhetnek.
   

 • Robbanáshatárok:

Alsó: 2,1 V%

Felső: 13,5V%

 

 • Gőznyomás 20 °C-on: 23 hPa
   

 • Sűrűség 20 °C-on: 0,89 g/cm3
   

 • Oldhatóság/elegyedés vízben/vízzel: nem oldható
   

 • Oldószertartalom:
  Szerves oldószerek:
  21,3 %
  Víz: 16,1 %
  VOC (EC) 0,00 %

 

Szilárdanyag tartalom: 62,5%

 

10 Stabilitás és reakciókészség

 

 • Bomlás hő hatására/kerülendő körülmények: Előírásnak megfelelő használat esetén bomlás nem fordulhat elő.

 • Kerülendő anyagok:

 • Veszélyes reakciók: nem ismertek.

 • Veszélyes bomlástermékek: nem ismertek.
   

11 Toxikológiai információk

 

Akut toxicitás:

 • Elsődleges irritáló hatás:

 • A bőrön: nem irritáló hatású

 • A szemnél: irritáló hatású.

 • Szenzitivitás: szenzitivizáló hatása nem ismert.

 • További toxikológiai információ:
  A terméknek az alább felsorolt veszélyei vannak a Termékek Általános EU Besorolási Irányelveinek legújabban kiadott számítási módszere szerint:
  Irritáló anyag

 

12 Ökológiai információ

 

 • További ökológiai információ:

 • Általános megjegyzések:
  Víz veszélyességi osztály 1 (német szabályozás) (önbesorolás): kismértékben veszélyes a vízre. Hígítatlan készítményt, illetve nagyobb mennyiséget nem szabad a felszíni vizekbe, vízvezetékbe vagy a csatornába engedni.
   

13 Megsemmisítés

 

Készítmény:

 • Javaslat:
  Nem szabad háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Nem szabad a csatornába juttatni.
   

Tisztítatlan csomagolás:

 • Javaslat: Megsemmisítését a hivatalos előírásoknak megfelelően kell végezni.

 

14 Szállítási információk

 

 • Közúti szállítás ADR/RID (határátlépéssel)

 • ADR/RID osztály: 4.1 (F1) Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített szilárd robbanó anyagok

 • Kemler szám: 40

 • UN szám: 3175

 • Csomagolási csoport: II

 • Veszély címke: 4.1

 • Termék leírása: 3175 Gyúlékony folyadékot tartalmazó szilárd anyagok, N.O.S.

 • Alagút korlátozási kód: E

 

 • Tengeri szállításIMDG

 • IMDG osztály: 4.1

 • UN szám: 3175

 • Veszély címke: 4.1

 • Csomagolási csoport: II

 • EMS szám: F-A, S-I

 • Tengert szennyező anyag: Nem

 • Megfelelő hajózási megnevezés: Gyúlékony folyadékot tartalmazó szilárd anyagok, N.O.S.

 

 • Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR

 • ICAO/IATA osztály: 4.1

 • UN/ID szám: 3175

 • Veszély címke: 4.1

 • Csomagolási csoport: II

 • Megfelelő szállítási megnevezés: Gyúlékony folyadékot tartalmazó szilárd anyagok, N.O.S.

 

UN „Modell szabályozás”: UN3175, Gyúlékony folyadékot tartalmazó szilárd anyagok, N.O.S., 4.1, II

 

15 Szabályozási információk

 

 • EU-iránymutatás szerinti címkézés:

A kémiai anyagokra vonatkozó általános biztonsági rendszabályoka tkell figyelembe venni..
A készítmény besorolása és megjelölése az EU- Direktíváknak/Veszélyes anyagokról szóló utasításoknak megfelelően történt.

 • A termék kockázati besorolása és kódja:
  Xi irritáló

 • F Fokozottan tűzveszélyes

 • R (kockázat)-mondatok:.
  R 11 Fokozottan tűzveszélyes

R 36 Szemizgató hatású

 • R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

 • S (biztonsági)-mondatok:
  2 Gyermekektől távol tartandó.

24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
26 Szemmel való érintkezés esetén bő vízzel azonnal kimosandó, és orvoshoz kell fordulni.
39 Szem-/arcvédőt kell viselni.

46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

56 Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

64 Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).
 

16 Egyéb információk

 

Az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak. Mindazonáltal nem garantálják a termékjellemzőket, és nem teremtenek semmiféle jogilag érvényes szerződéses viszonyt.

 • Releváns R-mondatok
  11 Fokozottan tűzveszélyes.
  36 Szemizgató hatású.
  41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
  67 Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

 • Biztonsági Adatlapot kibocsátó osztály: Abteilung Produktsicherheit

 • Kapcsolattartó személy: Dr. Deppe

 • Rövidítések és betűszavak:
  ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló Európai Egyezmény)
  RID: Reglement internationale concernent le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer (Veszélyes áruk vasúti szállításáról szóló Nemzetközi Szabályozás)
  IMDG: Internation Maritime Code for Dangerous Goods (Veszélyes áruk tengeri szállításáról szóló szabályzat)

 • IATA: International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség)

 • IATA-DGR–International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations(Nemzetközi Légi Szállítmányozási Egyesülés - Veszélyes Anyagok Előírásai)

 • ICAO International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet)

 • ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Technikai Utasítások)

 • GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Vegyszerek osztályozásának és címkézésének nemzetközileg egyeztetett rendszere)
  VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) Instabil szerves vegyületek

 

 

 

 

Alkoholos felületfertőtlenítő kendő

 

Top Off Teva

Felhasználásra kész higiéniai tisztító és fertőtlenítő kendő. Alkoholálló kisebb felületek, berendezések és eszközök letörléssel történő gyors felületfertőtlenítésére alkalmazható.

Rendkívül gazdaságos, mert felhasználás után a doboz utántölthető. A kendő nem foszlik szét, nem ragad, nem szárad ki és nem hagy nyomot maga után. Tökéletes kis felületek és berendezési tárgyak fertőtlenítésére.

Mikrobiológiai hatásspektrum

 • baktericid (MRSA, Mycobakterium avium),

 • tuberkulocid (M.Terrae),

 • fungicid (többek között Aspergillus niger)

 • virucid (többek között HBV/HIV, HCV, Vaccinia inaktiváló hatású is).

 

A termék tulajdonságai

- gazdaságos és rendkívül hatékony

 • széles hatás spektrum

 • kiváló fertőtlenítő hatás

 • nagyon jó kompatibilitás más anyagokkal

 • gyors

 • enyhén alkoholos

 • eszköz- és felületkímélő

 • aldehid mentes

 

Felhasználási területek:

Javasolt alkalmazási terület: sürgősségi osztályok, laboratóriumok, műtéti területeken, fogászati rendelőkben, ambulanciákon, háziorvosi rendelőkben. Felhasználható minden alkohollal fertőtleníthető felületen és műszeren.

Kiváló minden olyan területen, ahol fontos a gyors fertőtlenítő hatás elérése.

Alkalmazás:

A fertőtlenítő felületet alaposan át kell törölni a kendővel, úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak. A készítményt hagyni kell a felületre rászáradni.

Minimális behatási idő: 0,5 perc

A HBV inaktiváló hatás elérésére 1 perc behatási idő szükséges.

 

 

 

Szakértői vélemények

Egyetemek, Tudományos Intézetek és szakértői véleménye (kivonat):

Baktericid, fungicid és tuberkulocid (többek között M. Terrae) elleni hatékonyság:

Prof. med. W.Solbach, Lübeck 2001,

Prof. med. R.Shubert, Frankfurt 1993

 

HBV/HIV elleni hatékonyság:

Prof. Dr. med. G. Frösner, München 1992

 

Eszközfertőtlenítő hatás:

Prof. Dr. Wille, Giessen 1994

Hygiene Nord GmbH, Greifswald 2004

 

További javaslatok:

CE 0481

Tűzveszélyességi osztály: „D” mérsékelten

tűzveszélyes.

 

Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, hüvös, jól szellőztethető, direkt fénytől és gyújtőforrástól elkülönített helyen kell tárolni.

 

Ökötoxikológia: A készítményt és fel nem használt maradékait hugitlanul elő vízbe, talajba csatornába juttatni nem szabad.

 

További ajánlások, például kompatibilitással kapcsolatosan, csak elkülönítve adhatók ki.

A termékeinkre vonatkozó javaslatokat, melyek tudományos vizsgálatokon alapulnak, a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze.

 

Javaslataink nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatok végzése alól, hogy tisztázzák a termék alkalmasságát a tervezett célokra és alkalmazási területekre. ebben a tekintetben nem vállalunk felelősséget.

 

Kémiai-fizikai adatok:

Szín: színtelen, víztiszta

Szag: alkoholos

Sűrűség 20 ˚C hőmérsékleten: kb. 0,919-0,929 g/cm3

pH érték 20 ˚C hőmérsékleten: kb. 6,5-7

Vízoldékonyság: vízzel minden arányban elegyedik

 

 

Összetétel:

 

A készítmény átitatására használt oldat 100g-ja tartalmaz:

1-propanol……………………………….30g

2-propanol……………………………….15g

etanol…………………………………….10g

didecilmetil –ammóniumpropionát…..0,05g

alkilamin-guanidinacetát………..……0,02g

Hatóanyag: 1-propanol, 2-propanol, etanol

 

Kiszerelés:

150 db fertőtlenítő törlőkendőt tartalmazó doboz és 150 darabos utántöltő tasak.

 

Figyelmeztetés

Elektromos eszköz felületét csak áramtalanítás után szabad kezelni és a teljes megszáradás után helyezhető ismételten áram alá.

Alkohol érzékeny felületeken és alkoholra oldódó festett területen csak óvatosan alkalmazható, mert károsíthatja azt.

 

 

Toxicitás:

Az általános EU irányelvek szerint a termék nem besorolandó.

Azonban, az általános elővigyázatossági és biztonsági szabályok a vegyszerek kezelésekor betartandók.

 

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

TEVA Magyarország Zrt.

Székhely:

2100 Gödöllő, Repülőtéri út 5.

Telephelyek:

2100 Gödöllő, Liget u.2.

4042 Debrecen, Pallagi út 13.

1074 Budapest, Rákoczi út 70-72

 

Gyártó:

Laboratórium Dr. Deppe

D-47906 Kempen · Germany

 

 

OTH engedélyének száma: 3798-4/2010

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!