Művelet folyamatban.
Magyar gyógyszergyártás világszínvonalon
TEVASCRUB MRSA/ORSA ELL.KÉZ-ÉS BET.FÜRD.1L

TEVASCRUB MRSA/ORSA ELL.KÉZ-ÉS BET.FÜRD.1L

Összefoglaló:

 

1 A vegyi anyag/készítmény és a gyártó megnevezése …………..

 

 • A termék adatai
   

 • Kereskedelmi név: Teva Scrub

 • A vegyianyag/készítmény alkalmazási módja: fertőtlenítő szer és fertőtlenítő hatású készítmény
   

 • Gyártó/szállító:
  Laboratorium Dr. Deppe
  Hooghe Weg 35
  47906 Kempen

  Telefon: 00 49 (0) 2152/5565-0

   

 • További információ: Abteilung Produktsicherheit (Termékbiztonságossági osztály)

 • Sürgősségi tájékoztatás 
  Telefon: 00 49 (0) 2152 5565-0
  Hétfő-csütörtök: 8:00-17:00
  Péntek: 8:00-16:00

 • Teva Magyarország Zrt.

 • Gödöllő

 • Repülőtéri út 5

 • Tel.:(06-1)288-6400

 • Fax:(06-1)288-6410

 • Sürgősségi telefon szám: ETTSZ:0680201199

 

2 Veszélyek

 

 • Az anyag vagy keverék besorolása

 • Az (EC) 1272/2008 számú Szabályozásnak megfelelő besorolás .

A termék a CLP-szabályozás szerint nincs besorolva.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veszélyek felsorolása: nincsenek
Veszélyességi információk az emberre és a környezetre vonatkozóan:
A terméket az „EU készítmények általános besorolási irányelvei”-nek számítási eljárása miatt nem kell felcímkézni a legfrissebb érvényes verziónak megfelelően.

 • Besorolási rendszer:
  A besorolás az EU-listák legutóbbi kiadásai alapján vállalati és irodalmi adatokkal kiegészítve készült

 • Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, hűvös de fagymentes helyen

 • Hulladékkezelés: A kiürült csomagolás kommunális hulladékként kezelhető

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Összetétel/tájékoztatás a hatóanyagokról 
 

 • Kémiai jellemzők: keverékek

 • Leírás: alább felsorolt veszélytelen kozmetikai anyagok keveréke
   

 • Veszélyes alkotóelemek: nincsenek.

 • Kiegészítő tájékoztatás: a felsorolt kockázati mondatok a 16. részben szerepelnek. 
   

 

4 Elsősegélynyújtás 
 

 • Az elsősegélynyújtási intézkedések felsorolása

 • Általános tájékoztatás: nincs szükség különleges intézkedésre.

 • Belégzés esetén: friss levegőt kell biztosítani, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni

 • Bőrkontaktusnál: a termék általában nem okoz bőrirritációt.

 • Szemmel való érintkezésnél: folyóvíz alatt percekig öblíteni a nyitott szemet.

 • Lenyelés esetén: ha a tünetek nem szűnnek meg, orvoshoz kell fordulni.

 • Tájékoztatás az orvos számára:

 • Azonnali és később fellépő komoly tünetek és hatások: További releváns információ nem áll rendelkezésre.

 • Azonnali orvosi beavatkozás vagy különleges kezelés szükségessége: További releváns információ nem áll rendelkezésre.

 

5 Tűzvédelmi intézkedések
 

 • Tűzoltó anyagok

 • Alkalmas tűzoltó-anyagok:
  A környezeti feltételeknek megfelelő tűzoltó módszereket kell alkalmazni.

 • Az anyag vagy anyagkeverék jellegéből eredő különleges kockázatok: További releváns információ nem áll rendelkezésre.

 • Tanács a tűzoltók számára

 • Védőfelszerelés: nincs szükség különleges intézkedésekre.

 

6 Óvintézkedések baleset esetén

 

 • Személyi óvintézkedések, védőfelszerelés és eljárás vészhelyzet esetén: nem szükségesek.

 • Környezetvédelmi óvintézkedések: 
  Bőséges mennyiségű vízzel hígitandó.
  Meg kell akadályozni, hogy a csatornába/a felszínre vagy felszíni vizekbe jusson.

 • Feltakarító eljárás:
  Nedvszívó anyaggal (homok, diatomit, savmegkötők, általános megkötők, fűrészpor) kell eltávolítani

 • Hivatkozás további részekre
  Nem szabadulnak fel veszélyes anyagok.
  A biztonságos kezelést a 7. rész tartalmazza.
  A személyes védőfelszerelésről szóló tájékoztatást a 8. rész tartalmazza.
  A megssemmisítésről szóló tájékoztatást a 13. rész tartalmazza.

   

 

7 Kezelés és tárolás

 

 • Kezelés

 • Tájékoztatás a biztonságos kezelésről: nincs szükség különleges intézkedésekre.

 • Tűz- és robbanásvédelmi tájékoztatás:
  Nincs szükség különleges intézkedésekre.. 
   

 • Tárolás:

 • Raktárhelyiségek és fogadóterek követelményei: nincsenek különleges követelmények

 • Információ más anyagokkal való együtt-tárolásról: nem szükséges.

 • További információ a tárolás feltételeiről: nincs.

 • Különleges végfelhasználati mód(ok): : További releváns információ nem áll rendelkezésre.

 

 

 

8 Expozíciós/személyes védelem

 

 • További információ a technikai lehetőségek terveiről : nincs több adat, lsd. a 7. részt.

 • Védelmi paraméterek
  Határétékkel rendelkező alkotórészek, melyeket a munkahelyen ellenőrizni kell: A termék nem tartalmaz olyan releváns mennyiségű anyagot, melynek kritikus értékeit a munkahelyen ellenőrizni szükséges.

 • További információ: Kiindulási alapként a gyártás idején érvényes listákat használtuk. 
   

 • Személyes védelem

 • Személyes védőfelszerelés:

 • Általános védő és higiéniai intézkedések:
  A vegyianyagok kezelésénél szokásos megelőző intézkedéseket kell alkalmazni.

 • Légzőszervi védelemnem szükséges.

 • Kézvédelem: nem szükséges

 • A kesztyű anyaga
  A kesztyű anyagának megfelelő kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem márkától és minőségtől is függ, és gyártónként változik. Mivel a termék összetétele több anyagból áll, a kesztyű anyagának ellenállóképességét nem lehet előre kiszámítani, és ezért használat előtt ellenőrizni kell.

 • A kesztyű anyagába való behatolásig eltelő idő
  A pontos áttörési időt a védőkesztyű gyártójának kell meghatároznia, és a felhasználónak be kell tartania.

 

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok
 

 • Tájékoztatás alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról

 • Általános tájékoztatás
  Küllem:
  Halmazállapot: 
  folyékony
  Szín: megközelítőleg fehér
  Szag: jellegzetes
  Szagküszöb: nincs meghatározva
   

 • pH-érték: 6,5

 • Halmazállapotváltozás
  Olvadáspont/olvadási tartomány: 
  nincs meghatározva
  Forráspont/forrási tartomány: >100 °C
   

 • Gyulladáspont: >100 °C
   

 • Gyulladási hőmérséklet:
   

 • Szétesési hőmérséklet: nincs meghatározva.
   

 • Öngyulladás: a termék nem gyullad meg magától.
   

 • Robbanásveszély: A készítmény nem robbanásveszélyes. 
   

 • Robbanási határértékek:
  Alsó: 
  : nincs meghatározva
  Felső: nincs meghatározva.
   

 • Gőznyomás 20 ºC hőmérsékleten: 23 hPa

 • Sűrűség 20 ºC hőmérsékleten: 1,02 g/cm3

 • Relatív sűrűség: nincs meghatározva

 • Gőzsűrűség: nincs meghatározva

 • Párolgási sebesség: nincs meghatároza.

 • Oldhatóság/elegyedés vízben/vízzel: nincs meghatározva

 • Szegregációs koefficiens (n-oktanol/víz) nincs meghatározva.
   

 • Viszkozitás:

 • Dinamikus: nincs meghatározva

 • Kinetikus: nincs meghatározva
   

 • Oldószertartalom:

 • Szerves oldószerek: 0,0 %

 • Víz: 67,0 %

 • VOC (EC) 0,00 %

 • Egyéb információ: További releváns információ nem áll rendelkezésre.

 

10 Stabilitás és reakciókészség
 

 • Reakciókészség

 • Kémiai stabilitás

 • Bomlás hő hatására/kerülendő körülmények: Előírásnak megfelelő használat esetén bomlás nem fordulhat elő.

 • Kerülendő körülmények: További releváns információ nem áll rendelkezésre.

 • Inkompatibilis anyagok: További releváns információ nem áll rendelkezésre.

 • Veszélyes bomlástermékek: veszélyes bomlástermékek nem ismertek. 
   

11 Toxikológiai információk
 

 • Információ toxikológiai hatásokról

 • Akut toxicitás:
  Elsődleges irritáló hatás:

 • A bőrön: nincs irritáló hatása.

 • A szemnél: nincs irritáló hatása.

 • Szenzitivitás: nincs szenzitivizáló hatása.

 • További toxikológiai információ:
  A termék nem tartozik besorolási kötelezettség alá a Termékek Általános EU Besorolási Irányelveinek legújabb kiadása szerint.
  Amennyiben az előírások szerint használják, és kezelik, a terméknek tapasztalatunk és a rendelkezésünkre álló információnk szerint nincs káros hatása.

   

12 Ökológiai információ
 

 • Toxicitás

 • Vízkárosító hatás: további releváns információ nem áll rendelkezésre

 • Hatástartam és lebomlás: További releváns információ nem áll rendelkezésre.

 • Ökológiai rendszerekben való viselkedése:

 • Bioakkumuláció lehetősége: További releváns információ nem áll rendelkezésre.

 • A talajban való terjedése: További releváns információ nem áll rendelkezésre.

 • További ökológiai információ:

 • Általános megjegyzések: 
  Vízveszélyességi osztály 1 (német szabályozás) (önbesorolás): kismértékben veszélyes a vízre. Hígitatlanul vagy nagy mennyiségben nem szabad a felszíni vizekbe, vízvezetékbe vagy a csatornába engedni.

 • A PBT és vPvB vizsgálat eredményei:

 • PBT: nem releváns

 • vPvB: nem releváns

 • Egyéb melllékhatások: : További releváns információ nem áll rendelkezésre.

 

13 Megsemmisítés
 

 • Hulladékkezelési módszerek

 • Javaslat: kisebb mennyiségek a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíthetők. 
   

 • Tisztítatlan csomagolás:

 • Javaslat: Megsemmisítését a hivatalos előírásoknak megfelelően kell végezni.

 • Javasolt feltakarító anyagok: víz, szükség esetén tisztítószerekkel együtt.

 

14 Szállítási információk
 

 • Közúti szállítás ADR/RID (határátlépéssel)

 • ADR/RID osztály: -
   

 • Tengeri szállítás IMDG:

 • IMDG-osztály: -

 • Tengeri szennyezőanyagnem.

 • UN „Model Regulation”: - 
   

 • Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR:

 • ICAO/IATA-osztály: -
   

 • UN „Model Regulation”: -

 • Különleges elővigyázatossági intézkedések a felhasználó számára: nem alkalmazandók.

 • A MARPOL 73/78 II. sz. Melléklete és az IBC-kód szerinti ömlesztett állapotban való szállítás: nem alkalmazandó
   

15 Szabályozási információk
 

 • Az Eu-irányelvek szerinti címkézés:
  A vegyianyagok kezelésénél alkalmazandó általános biztonsági szabályokat kell betartani.
  A termék nem tartozik az EU-Direktívák és a Veszélyes Anyagok Kezelésének azonosítási szabályozása (német GefStoffV) hatálya alá.

   

 • Biztonsági mondatok:
  2 Gyermekektől távoltartandó.
  25 Szembe ne kerüljön.

16 Egyéb információk
 

 • Az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak. Mindazonáltal nem tekinthetők biztostítéknak a termékjellemzőkre nézve, és nem teremtenek semmiféle jogi kötelezettséget sem. 
  Egyéb kockázatok

 • A PBT- és vPvB-vizsgálat eredményei:

 • PBT: nem releváns.

vPvB: nem releváns..
 

 

 • MSDS-kibocsátó osztály: Abteilung Produktsicherheit

 • Kapcsolattartó személy: Dr. Deppe
   

 • Rövidítések és betűszavak:
  ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló Európai Egyezmény)
  RID: Reglement internationale concernent le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer (Veszélyes áruk vasúti szállításáról szóló Nemzetközi Szabályozás)
  IMDG: Internation Maritime Code for Dangerous Goods (Veszélyes áruk tengeri szállításáról szóló szabályzat)
  IATA: International Air Transport Association (Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség)
  IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the „International Air Transport Association”(IATA) (az IATA veszélyes árukról szóló szabályzata)
  CAS: Chemical Abstracts Service (az Amerikai Kémiai Társaság divíziója)
  VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) Instabil szerves vegyületek

   

 

 

 

 

MRSA/ORSA kéztisztító és betegfürdető

 

TEVASCRUB

Az MSRA-val érintettek részére az egész test- beleértve a haj- antiszeptikus tisztítására alkalmazható betegfürdető és tisztítószer. Összetételének köszönhetően a TevaScrub MRSA/ORSA ellenes antiszeptikusszer teljeskörű hatékonyságot biztosít, ugyanakkor rendkívül bőrbarát. A készítményt bevizsgálták S. aureusra, P. aeruginosa-ra, valamint betegből izolált MRSA-ra, és az EN 1499 és EN 14476 előírásainak megfelelő tanúsítványt kapott. A Teva Scrub még proteinterhelés mellett is kiváló hatást nyújtott 30 másodpercen belül. A készítmény összetételének hatásossága elsősorban polihexametilén biguanid hatóanyagának köszönhető. Mivel ezt a hatóanyagot a bőr kiválóan tolerálja, széleskörűen alkalmazzák kozmetikai készítményekben és gyógyszerekben. Ezen az alkalmazási területen nincs riválisa a hatóanyagnak.

 

Mikrobiológiai hatásspektrum

 • Baktericid, fungicid, virucid

 • Az EN 14476 szerint bevizsgálva Vaccinia vírusra

-virucid hatású burkos vírusok ellen (HBV, HCV, HIV)

 

A termék tulajdonságai

 • Hatását 30 másodpercen belül kifejti

 • Dermatológiailag tesztelt, jó tolerálható

 • Hosszú távon használható érzékeny bőrű betegek esetén is

 • Gazdaságos

 • Kellemes illatú

 • Alkoholmentes

 • A nyálkahártya is jól tolerálja

 • Fájdalommentes alkalmazás, nem irritálja a szemet

 

Alkalmazási terület:

Minden magas higiéniai követelményeket igénylő területen: kórházakban, orvosi praxisban, járóbeteg-rendelésen, szülőotthonokan, kozmetikai kezelések során, elsősegély nyújtáskor.

A Teva Scrub a teljes testen (bőr, kéz) alkalmazható antiszeptikus tisztitó-és fürdetőszer, mely hatásos a hajas fejbőrön megtelepedett MRSA/ORSA ellen is.
Tegyen a Teva Scrub-ból a bőrre (és a hajra), alaposan tisztítsa végig a bőrt, és 30 másodperc eltelte után öblítse le meleg vízzel.

 

 

 

Tárolási körülmények:

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, hűvös de fagymentes helyen tárolandó. 36 hónap, első felnyitástól számított 12 hónap

 

 

 

Összetétel:

Víz, nátrium-laurilszulfát, kodamid-DEA, dinátrium-lauril-3 szulfoszukcinát, kokamidopropil betain, magnéziumklorid, citromsav, propilparabén, metilparabén, etilparabén, fenoxietanal, poliamnopropil biguanid, illatanyag.
 

Kémiai-fizikai adatok:

Küllem: színtelen folyadék

Szag: majdnem szagtalan

A koncentrátum pH-értéke: 5,5-7,0

Sűrűség: 1,02 g/cm3

 

Szakértői vélemények:

MRSA elleni hatás:

Dr.med. Rudolph, a Greifswaldi Egyetem Higiéniai és Környezetvédelmi Orvosi Intézete, 2004

HygCen GmbH, Schwerin, 2009

Szakértői vélemény az EN 1499 alapján:

HygCen GmbH, Schwerin, 2009

Prof. Dr. med. habil. Axel Kramer, 2009

Levurocid hatás:

Hygiene Nord GmbH, Greifswald, 2009

Dermatológiai vizsgálat:

Prof. Dr. cs. Mirna Situm, Zágráb (Horvátország), 2004

Szakértői vélemény az EN 14476 alapján (Vaccinia elleni virucid hatás):

HygCen GmbH, Schwerin, 2010

 

Kiszerelés:

18 x 500 ml-es üveg

10 x 1 000 ml-es üveg

 

További javaslatok:

Hulladékkezelés: A kiürült csomagolás kommunális hulladékként kezelhető.

Ökötoxikológia: Rendeltetésszerű használat mellett környezeti probléma nem várható.

A termékeinkre vonatkozó javaslatokat, melyek tudományos vizsgálatokon alapulnak, a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze.

További ajánlások, például kompatibilitással kapcsolatosan, csak elkülönítve adhatók ki.

Javaslataink nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatok végzése alól, hogy tisztázzák a termék alkalmasságát a tervezett célokra és alkalmazási területekre. ebben a tekintetben nem vállalunk felelősséget.

 

 

 

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

TEVA Magyarország Zrt.

Székhely:

2100 Gödöllő, Repülőtéri út 5.

Telephelyek:

2100 Gödöllő, Liget u.2.

4042 Debrecen, Pallagi út 13.

1074 Budapest, Rákoczi út 70-72

Gyártó:

Laboratórium Dr. Deppe

D-47906 Kempen · Germany

 

OTH engedélyszáma: 663-1/2011

 

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!