Művelet folyamatban.
Magyar gyógyszergyártás világszínvonalon
SPRAY IN-TEVA ALK. FELÜLETFERTŐTLENÍTŐ.1L

SPRAY IN-TEVA ALK. FELÜLETFERTŐTLENÍTŐ.1L

Összefoglaló:

 

 

1 A vegyi anyag/készítmény és a gyártó megnevezése

 

 • A termék adatai
   

 • Kereskedelmi név: Spray In Teva

 • A vegyianyag/készítmény alkalmazási módja: fertőtlenítő
   

 • Gyártó/szállító:
  Laboratorium Dr. Deppe
  Hooghe Weg 35
  47906 Kempen

  Telefon: 00 49 (0) 2152/5565-0

   

 • További információ: Abteilung Produktsicherheit (Termékbiztonságossági osztály)

 • Sürgősségi tájékoztatás 
  Telefon: 00 49 (0) 2152 5565-0
  Hétfő-csütörtök: 8:00-17:00
  Péntek: 8:00-16:00

 • Teva Magyarország Zrt.

 • Gödöllő

 • Repülőtéri út 5

 • Tel.:(06-1)288-6400

 • Fax:(06-1)288-6410

 • Sürgősségi telefon szám: ETTSZ:0680201199

 

2 Veszélyek

 

 • Veszélyek felsorolása: nincsenek.

 • Veszélyességi információk az emberre és a környezetre vonatkozóan:
  A terméket az „EU készítmények általános besorolási irányelvei”-nek megfelelő eljárás alapján kell felcímkézni a legfrissebb érvényes verziónak megfelelően.
  R 10 gyúlékony

 • Besorolási rendszer:
  A besorolás az EU-listák legutóbbi kiadásai alapján vállalati és irodalmi adatokkal kiegészítve készült

 • GHS címke-elemek

  Figyelmeztetés
  H226 – Gyúlékony folyadék és gőz.
   

 • Megelőzés:
  P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P240 Rögzített tartály és fogadóberendezés.
  P241 Robbanás-biztos elektromos/szellőztető/világító berendezéseket szabad használni.
  P242 Kizárólag szikrát nem adó eszközöket szabad használni.
  P 280 Védőkesztyűt/védőruházatot kell viselni, védeni kell a szemet és az arcot.

 • Elhárítás
  P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) kerül: el kell távolítani/a szennyezett ruhát le kell venni. A bőrt vízzel leöblíteni/zuhanyozni.
   

 • Megsemmisítés
  P501 Az anyagot/tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.
   

3 Összetétel/tájékoztatás a hatóanyagokról

 

 • Kémiai jellemzők

 • Leírás: Veszélytelen hozzáadott anyagokkal az alább felsorolt anyagok keveréke.
   

 

Veszélyes összetevők

 •  

 •  

 •  

CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
Indexszám: 603-002-00-5

etanol

F; R 11
Veszély:
 2.6/2

 

25-50 %

 • További információ: A felsorolt veszély-mondatok megfogalmazását lsd. a 16. részben.

 

4 Elsősegélynyújtás

 

 • Belégzés esetén: friss levegőt kell biztosítani, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni

 • Bőrkontaktusnál: ha a bőrirritáció nem szűnik meg, orvoshoz kell fordulni.

 • Szemmel való érintkezésnél: folyóvíz alatt percekig öblíteni a nyitott szemet.

 • Lenyelés esetén: ha a tünetek nem szűnnek meg, orvoshoz kell fordulni.

 

5 Tűzvédelmi intézkedések

 

 • Alkalmas tűzoltó-anyagok:
  CO2, tűzoltópor, vízsugár. Nagyobb tűz esetén vízsugár vagy alkohol-rezisztens hab használandó.

 • Biztonsági okból alkalmatlan tűzoltó-anyag: nagyerejű vízsugár

 • Védőfelszerelés: nincs szükség különleges intézkedésekre.

 

6 Óvintézkedések baleset esetén

 

 • Személyi óvintézkedések: Védőfelszerelést kell viselni. Védőfelszerelés nélküli személyek távol tartandók.

 • Környezetvédelmi óvintézkedések: 
  Nagy mennyiségű vízzel hígitandó.
  Meg kell akadályozni, hogy a csatornába/a felszínre vagy felszíni vizekbe jusson.

 • Feltakarító eljárás:
  Nedvszívó anyaggal (homok, diatomit, savmegkötők, általános megkötők, fűrészpor) kell eltávolítani.
  A szennyezett anyagot a 13. bekezdésnek megfelelően hulladékként kezelve kell megsemmisíteni.

 

7 Kezelés és tárolás

 

 • Kezelés

 • Tájékoztatás a biztonságos kezelésről: a tartályok szorosan zárva tartandók.
  A munkahelyen gondoskodni kell megfelelő szellőztetésről és elvezetésről.
  Aeroszol képződését meg kell akadályozni.

 • Tűz- és robbanásvédelmi tájékoztatás:
  Gyújtóforrásoktól távol tartandó – Tilos a dohányzás.
  Védeni kell az elektrosztatikus feltöltődéstől. 

   

 • Tárolás:

 • Raktárhelyiségek és tartályok követelményei: nincsenek különleges követelmények

 • Információ más anyagokkal való együtt-tárolásról: nem szükséges.

 • További információ a tárolás feltételeiről: a tartály szorosan zárva tartandó.

 

8 Expozíciós/személyes védelem

 

 • További információ technikai követelményekről: nincs több adat, lsd. a 7. részt.

 • Határértékkel rendelkező alkotórészek, melyeket a munkahelyen ellenőrizni kell:
  A termék nem tartalmaz olyan kritikus és releváns mennyiségű anyagot, melyet a munkahelyen ellenőrizni kell.

 • További információ: Kiindulási alapként a gyártás idején érvényes listákat használtuk. 
   

 • Személyes védőfelszerelés:

 • Általános védő és higiéniai intézkedések:
  Szünetek előtt és a munka befejeztével kezet kell mosni.
  Nem szabad belélegezni a gázt/füstöt/aeroszolt.

 • Légzőszervi védelem:Ha a helyiség jól szellőziknem szükséges.
  Magas koncentráció esetén megfelelő légzésvédelmi eszközt kell használni.
  Rövid ideig tartó expozíció vagy alacsony légszennyezettség esetén légszűrő készüléket kell használni. Intenzív vagy hosszú ideig tartó expozíció esetén túlnyomásos légzőkészüléket kell használni.

 • Kézvédelem: nem szükséges

 • A kesztyű anyaga
  Természetes gumi, NR
  A kesztyű anyagának megfelelő kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem márkától és minőségtől is, és gyártónként változik. Mivel a készítmény több különböző vegyületből áll, a kesztyű anyagának ellenállóképességét nem lehet előre meghatározni, és ezért használat előtt ellenőrizendő.

 • A kesztyű anyagába való behatolásig eltelő idő
  A pontos áttörési időt a védőkesztyű gyártójának kell meghatároznia, és a felhasználónak be kell tartania.

 • Szemvédelem
  Az újratöltéshez ajánlatos védőszemüveget viselni.
  Szorosan záródó védőszemüveg

 

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

 

 • Általános tájékoztatás

  Halmazállapot: 
  folyékony
  Szín: színtelen
  Szag: jellegzetes
   

 • Halmazállapotváltozás
  Olvadáspont/olvadási tartomány: 
  nincs meghatározva
  Forráspont/forrási tartomány: 78 °C
   

 • Gyulladáspont: 21-55 °C
   

 • Öngyulladási hőmérséklet: 425 °C
   

 • Öngyulladás: A készítmény nem gyullad meg magától.
   

 • Robbanásveszély: A készítmény nem robbanásveszélyes. Robbanásveszélyes levegő-/gőzelegyek képződése lehetséges.
   

 • Robbanási határértékek:
  alsó: 
  3,5 vol%
  felső 15,0 vol% 
   

 • Gőznyomás 20 °C-on: 59 hPa
   

 • Sűrűség 20 °C-on: 0,907 g/cm3
   

 • Oldhatóság/elegyedés vízben/vízzel:nem oldódik, illetve nehezen oldható.
   

 • pH-érték 20 °C-on: 7
   

 • Oldószertartalom:
  Szerves oldószerek: 
  44,4%
  Víz: 55,5 %
  VOC (EC) 44,40 %

 

10 Stabilitás és reakciókészség

 

 • Bomlás hő hatására/kerülendő körülmények: Előírásnak megfelelő használat esetén bomlás nem fordulhat elő.

 • Kerülendő anyagok:

 • Veszélyes reakciók: nem ismertek.

 • Veszélyes bomlástermékek: nem ismertek. 
   

11 Toxikológiai információk

 

 • Akut toxicitás:

 • Elsődleges irritáló hatás:

 • A bőrön: nincs irritáló hatása.

 • A szemnél: nincs irritáló hatása.

 • Szenzitivitás: nincs szenzitivizáló hatása.
   

12 Ökológiai információ

 

 • Általános megjegyzések:
  Vízveszélyességi osztály 1 (német szabályozás) (önbesorolás): kismértékben veszélyes a vízre. Hígitatlan készítményt, illetve nagyobb mennyiséget nem szabad a felszíni vizekbe, vízvezetékbe vagy a csatornába engedni.
   

13 Megsemmisítés

 

 • Készítmény:

 • Javaslat:
  Nem szabad háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Nem szabad a csatornába juttatni.
   

 • Tisztítatlan csomagolás:

 • Javaslat: Megsemmisítését a hivatalos előírásoknak megfelelően kell végezni.

 

14 Szállítási információk

 

 • Közúti szállítás ADR/RID (határátlépéssel)
   

 • ADR/RID osztály: 3 (F1) gyúlékony folyadékok

 • A veszély azonosítószáma: 30

 • UN-szám: 1987

 • Csomagolási csoport: III

 • Veszély-címke: 3

 • Áruleírás: 1987 ALKOHOLOK N. O. S. (ETANOL (ETILALKOHOL))
   

 • Tengeri szállítás IMDG:

   

 • IMDG-osztály: 3

 • UN-szám: 1987

 • Címke: 3

 • Csomagolási csoport: IIi

 • EMS-szám: F-E,S-D

 • Tengeri szennyezőanyagnem.

 • Megfelelő hajózási elnevezés: ALKOHOLOK N. O. S. (ETANOL (ETILALKOHOL))
   

 • Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR:
   

 • ICAO/IATA-osztály: 3

 • UN/ID-szám: 1987

 • Címke: 3

 • Csomagolási csoport: III

 • Megfelelő légiszállítási elnevezés: ALKOHOLOK N. O. S. (ETANOL (ETILALKOHOL))

 • UN „Model Regulation”: UN1987, ALKOHOLOK, N. O. S., 3 III
   

15 Szabályozási információk

 

 • EU-iránymutatás szerinti címkézés:
  A készítmény besorolást és megjelölést kapott az EU-Direktíváknak/Veszélyes anyagokról szóló utasításoknak megfelelően.
   

 • R (kockázat)-mondatok:
  10 Gyúlékony.
  67 Gőzei álmosságot és kábultságot okozhatnak.

   

 • S (biztonsági)-mondatok:
  2 Gyermekektől távol tartandó.
  16 Gyújtóforrásoktól távol tartandó – Tilos a dohányzás.

 • 21 Használata közben nem szabad dohányozni.

 • 23 Nem szabad belélegezni a füstöket/aeroszolt.

 • 26 Szembe kerülés esetén nagymennyiségű vízzel azonnal ki kell öblíteni, és orvoshoz kell fordulni

 • 35 Ezt az anyagot és tárolókonténerét biztonságos módon kell megsemmisíteni.

 • 46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, és meg kell mutatni ezt a tárolókonténert vagy a címkét.

 • 51 Csak jól szellőző helyiségekben szabad használni. 
   

 

16 Egyéb információk

 

Az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak. Mindazonáltal nem garantálják a termékjellemzőket, és nem teremtenek semmiféle jogilag érvényes szerződéses kapcsolatot. 
 

 • Releváns R-mondatok
  11 igen gyúlékony
   

 • Kibocsátó osztály: Abteilung Produktsicherheit

 • Kapcsolattartó személy: Dr. Deppe

 • Rövidítések és betűszavak:
  ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló Európai Egyezmény)
  RID: Reglement internationale concernent le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer (Veszélyes áruk vasúti szállításáról szóló Nemzetközi Szabályozás)
  IMDG: Internation Maritime Code for Dangerous Goods (Veszélyes áruk tengeri szállításáról szóló szabályzat)
  IATA: International Air Transport Association (Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség)
  IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the „International Air Transport Association”(IATA) (az IATA veszélyes árukról szóló szabályzata)
  ICAO: International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet)
  ICAO-TI: az ICAO technikai utasításai
  GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Vegyszerek osztályozásának és címkézésének nemzetközileg egyeztetett rendszere)
  VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) Instabil szerves vegyületek

 

 

 

 

Aldehid mentes, alkoholos felhasználásra kész felületfertőtlenítő oldat felület- és tárgyak fertőtlenítéséhez

 

Spray In Teva

Felhasználásra kész, alkoholos gyorsfertőtlenítő, melynek alapja többféle alkohol és egy új bispirimidin derivátum. Alkalmazható a betegek környezetében és az összes fertőzésveszélyes területen. A Spray In rendkívül hatásos és gyors felületfertőtlenítő.

Mikrobiológiai hatásspektrum

 • baktericid (MRSA, Mycobakterium avium),

 • tuberkulocid (M.Terrae),

 • fungicid (többek között Aspergillus niger)

 • virucid (többek között HBV/HIV, HCV, Vaccinia inaktiváló hatású is).

 

A termék tulajdonságai

gazdaságos

 • széles hatás spektrum

 • kiváló fertőtlenítő hatás

 • nagyon jó kompatibilitás más anyagokkal

 • gyors

 • kellemes illatú

 • eszköz- és felületkímélő

 • aldehid mentes

 

Felhasználási területek:

Javasolt alkalmazási terület: sürgősségi osztályok, laboratóriumok, műtéti területeken, fogászati rendelőkben, ambulanciákon, háziorvosi rendelőkben. Felhasználható minden alkohollal fertőtleníthető felületen és műszeren.

Kiváló minden olyan területen, ahol fontos a gyors fertőtlenítő hatás elérése.

Alkalmazás:

A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni.

A fertőtlenítendő felületet kb. 20-30-cm távolságról kell egyenletesen bepermetezni, úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak.

Minimális behatási idő: 5 perc

50 ml/m2 mennyiségű fertőtlenítőszer adagolása szükséges.

 

Összetétel:

2-propanol (27,5 %), etanol (11,9 %), bispyrimidin-amin-derivat, nonionikus tenzid, illat, víz

 

 

Szakértői vélemények

Egyetemek, Tudományos Intézetek és szakértői véleménye (kivonat):

Baktericid, fungicid és tuberkulocid (többek között M. Terrae) elleni hatékonyság:

Prof. Dr. med. J. Beckert, Lübeck 1991

Prof. Dr. med. B. Wille, Giessen 1993

 

HBV/HIV elleni hatékonyság:

Prof. Dr. med. G. Frösner, München 1992

 

Eszközfertőtlenítő hatás:

Prof. Dr. Wille, Giessen 1994

Hygiene Nord GmbH, Greifswald 2004

 

A Spray In szerepel a Német Higiénés és Mikrobiológiai Társaság (DGHM) által elismert fertőtlenítőszerek jegyzékében.

 

 

További javaslatok:

CE 0481

Tűzveszélyességi osztály: „D” mérsékelten

tűzveszélyes.

 

Hulladékkezelés: Semlegesítés illetve hígítás nélkül élő-és talajvízbe, közcsatornába juttatni nem szabad.

 

Ökötoxikológia: A készítményt és fel nem használt maradékait hugitlanul elő vízbe, talajba csatornába juttatni nem szabad.

 

További ajánlások, például kompatibilitással kapcsolatosan, csak elkülönítve adhatók ki.

A termékeinkre vonatkozó javaslatokat, melyek tudományos vizsgálatokon alapulnak, a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze.

 

A termékeinkre vonatkozó javaslatokat, melyek tudományos vizsgálatokon alapulnak, a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze.

További ajánlások, például kompatibilitással kapcsolatosan, csak elkülönítve adhatók ki.

 

Javaslataink nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatok végzése alól, hogy tisztázzák a termék alkalmasságát a tervezett célokra és alkalmazási területekre. ebben a tekintetben nem vállalunk felelősséget.

 

 

 

Kémiai-fizikai adatok:

Szín: színtelen, víztiszta

Szag: alkoholos

Sűrűség 20 ˚C hőmérsékleten: kb. 0,919-0,929 g/cm3

pH érték 20 ˚C hőmérsékleten: kb. 6,5-7

Refrakciós index 20 ˚C hőmérsékleten: 1,367-1,369

Lobbanáspont (DIN 51755): 25 ˚C

Vízoldékonyság: vízzel minden arányban elegyedik

 

Kiszerelés:

30 x 200ml-es pumpás flakon,

12 x 1 literes flakon

2 x 5 literes kanna

 

Figyelmeztetés

Más tisztító- és fertőtlenítőszerekkel keverni tilos!

Csak jól szellőztethető helyen alkalmazható!

Elektromos eszköz felületét csak áramtalanítás után szabad kezelni és a teljes megszáradás után helyezhető ismételten áram alá.

Használat közben tilos a dohányzás.

Csak jó szelőzhető helyen használható.

Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni.

Alkoholérzékeny felületeken és alkoholra oldódó festett területen csak óvatosan alkalmazható, mert károsíthatja azt.

 

 

Toxicitás:

Az általános EU irányelvek szerint a termék nem besorolandó.

Azonban, az általános elővigyázatossági és biztonsági szabályok a vegyszerek kezelésekor betartandók.

 

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

TEVA Magyarország Zrt.

Székhely:

2100 Gödöllő, Repülőtéri út 5.

Telephelyek:

2100 Gödöllő, Liget u.2.

4042 Debrecen, Pallagi út 13.

1074 Budapest, Rákoczi út 70-72

 

Gyártó:

Laboratórium Dr. Deppe

D-47906 Kempen · Germany

 

 

OTH engedélyének száma: 3797-4/2010

 

 

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!