Művelet folyamatban.
Magyar gyógyszergyártás világszínvonalon
TEVASEPT SKIN KÉZFERTŐTLENÍTŐ SZÍN.200ML

TEVASEPT SKIN KÉZFERTŐTLENÍTŐ SZÍN.200ML

Összefoglaló:

1 A vegyi anyag/készítmény és a gyártó megnevezése

 

 • A termék adatai
   

 • Kereskedelmi név: Tevasept Skin színezetlen/színezett

 • A vegyianyag/készítmény alkalmazási módja bőrfertőtlenítő
   

 • Gyártó/szállító:
  Laboratorium Dr. Deppe
  Hooghe Weg 35
  47906 Kempen

  Telefon: 00 49 (0) 2152/5565-0

   

 • További információ: Abteilung Produktsicherheit (Termékbiztonságossági osztály)

 • Sürgősségi tájékoztatás
  Telefon: 00 49 (0) 2152 5565-0
  Hétfő-csütörtök: 8:00-17:00
  Péntek: 8:00-16:00

 • Teva Magyarország Zrt.

 • Gödöllő

 • Repülőtéri út 5

 • Tel.:(06-1)288-6400

 • Fax:(06-1)288-6410

 • Sürgősségi telefon szám: ETTSZ:0680201199

 

2 Veszélyek

 

 • Veszélyek felsorolása: nincsenek.

 • Veszélyességi információk az emberre és a környezetre vonatkozóan:
  A terméket az „EU készítmények általános besorolási irányelvei”-nek megfelelő eljárás alapján kell felcímkézni a legfrissebb érvényes verziónak megfelelően.
  R 10 gyúlékony
  R 67 a gőzök álmosságot és kábultságot okozhatnak.

 • Besorolási rendszer:
  A besorolás az EU-listák legutóbbi kiadásai alapján vállalati és irodalmi adatokkal kiegészítve készült

 • GHS címke-elemek

  Veszély
  H226 Gyúlékony folyadék és gőz.

  Figyelmeztetés
  H319 – Súlyos szemsérülést okoz.
  H336 – Álmosságot és kábultságot okozhat.

 

 • Megelőzés:
  P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
  P 241 -biztos elektromos/szellőztető/világító berendezéseket szabad használni.
  Statikus feltöltődés ellen meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket.
  Elhárítás
  P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: el kell távolítani/a szennyezett ruhát le kell venni. A bőrt vízzel leöblíteni/zuhanyozni.
  P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLVE: Óvatosan öblíteni perceken keresztül. Kontaktlencse eltávolítandó, ha nem okoz nehézséget. Az öblítés folytatandó.

 • Tárolás
  P405 Zárható helyen kell tárolni.

 • Megsemmisítés
  P501 Az anyagot/tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

   

3 Összetétel/tájékoztatás a hatóanyagokról

 • Kémiai jellemzők

 • Leírás: Veszélytelen hozzáadott anyagokkal az alább felsorolt anyagok keveréke.
   

  Veszélyes összetevők

  •  
  •  
  •  

  CAS: 67-63-0
  EINECS: 200-661-7
  Indexszám: 603-117-00-0

  propan-2-ol

  Xi, F; R 11-36-67
  Veszély:
  2.6/2

  Figyelmeztetés: 3.3/2, 3.8/3

  50-100 %

 • További információ: A felsorolt veszély-mondatok megfogalmazását lsd. a 16. részben.

 

4 Elsősegélynyújtás


Belégzés esetén: friss levegőt kell biztosítani, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni

 • Bőrkontaktusnál: ha a bőrirritáció nem szűnik meg, orvoshoz kell fordulni.

 • Szemmel való érintkezésnél: folyóvíz alatt percekig öblíteni a nyitott szemet.

 • Lenyelés esetén: ha a tünetek nem szűnnek meg, orvoshoz kell fordulni.

 

5 Tűzvédelmi intézkedések

 • Alkalmas tűzoltó-anyagok:
  CO2, tűzoltópor, vízsugár. Nagyobb tűz esetén vízsugár vagy alkohol-rezisztens hab használandó.

 • Védőfelszerelés: nincs szükség különleges intézkedésekre.

 

6 Óvintézkedések baleset esetén

 

 • Személyi óvintézkedések: Védőfelszerelést kell viselni. Védőfelszerelés nélküli személyek távol tartandók.

 • Környezetvédelmi óvintézkedések:
  Nagy mennyiségű vízzel hígitandó.
  Meg kell akadályozni, hogy a csatornába/a felszínre vagy felszíni vizekbe jusson.

 • Feltakarító eljárás:
  Nedvszívó anyaggal (homok, diatomit, savmegkötők, általános megkötők, fűrészpor) kell eltávolítani.

   

 

7 Kezelés és tárolás

 

 • Kezelés

 • Tájékoztatás a biztonságos kezelésről: a tartályok szorosan zárva tartandók.

 • Tűz- és robbanásvédelmi tájékoztatás:
  Gyújtóforrásoktól távol tartandó – Tilos a dohányzás.
  Védeni kell az elektrosztatikus feltöltődéstől.

   

 • Tárolás:

 • Raktárhelyiségek és tartályok követelményei: nincsenek különleges követelmények

 • Információ más anyagokkal való együtt-tárolásról: nem szükséges.

 • További információ a tárolás feltételeiről: a tartály szorosan zárva tartandó.

 

8 Expozíciós/személyes védelem

 

 • További információ technikai követelményekről: nincs több adat, lsd. a 7. részt.

 • Határértékkel rendelkező alkotórészek, melyeket a munkahelyen ellenőrizni kell:
  A termék nem tartalmaz olyan kritikus és releváns mennyiségű anyagot, melyet a munkahelyen ellenőrizni kell.

 • További információ: Kiindulási alapként a gyártás idején érvényes listákat használtuk.
   

 • Személyes védőfelszerelés:

 • Általános védő és higiéniai intézkedések:
  A vegyianyagok kezelésénél szokásos megelőző intézkedéseket kell alkalmazni.

 • Légzőszervi védelem: nem szükséges.

 • Kézvédelem: nem szükséges

 • A kesztyű anyaga
  A kesztyű anyagának megfelelő kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem márkától és minőségtől is, és gyártónként változik. Mivel a készítmény több különböző vegyületből áll, a kesztyű anyagának ellenállóképességét nem lehet előre meghatározni, és ezért használat előtt ellenőrizendő.

 • A kesztyű anyagába való behatolásig eltelő idő
  A pontos áttörési időt a védőkesztyű gyártójának kell meghatároznia, és a felhasználónak be kell tartania.

 • Szemvédelem
  Az újratöltéshez ajánlatos védőszemüveget viselni.

 

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

 • Általános tájékoztatás

  Halmazállapot:
  folyékony
  Szín: a termékspecifikáció szerint
  Szag: jellegzetes

   

 • Halmazállapotváltozás
  Olvadáspont/olvadási tartomány:
  nincs meghatározva
  Forráspont/forrási tartomány: 82 °C

   

 • Gyulladáspont: 21-55 °C
   

 • Öngyulladási hőmérséklet: 425 °C
   

 • Öngyulladás: A készítmény nem gyullad meg magától.
   

 • Robbanásveszély: A készítmény nem robbanásveszélyes. Robbanásveszélyes levegő-/gőzelegyek képződése lehetséges.
   

 • Robbanási határértékek:
  alsó:
  2,0 vol%
  felső 12,0 vol%

   

 • Gőznyomás 20 °C-on: 43 hPa
   

 • Sűrűség 20 °C-on: 0,88 g/cm3
   

 • Oldhatóság/elegyedés vízben/vízzel: teljesen elegyedik
   

 • pH-érték 20 °C-on: 7
   

 • Oldószertartalom:
  Szerves oldószerek:
  63,1 %
  VOC (EC) 63,14 %

 

10 Stabilitás és reakciókészség

 • Bomlás hő hatására/kerülendő körülmények: Előírásnak megfelelő használat esetén bomlás nem fordulhat elő.

 • Veszélyes reakciók: nem ismertek.

 • Veszélyes bomlástermékek: nem ismertek.
   

11 Toxikológiai információk

 • Akut toxicitás:
   

 • Releváns LD/LC50 értékek:

 

67-63-0 propan-2-ol

 

 

szájon át
bőrön keresztül
belégzésssel

LD50
LD50
LC50/4 óra

5045 mg/kg (patkány)
12800 mg/kg (nyúl)
30 mg/l (patkány)

 

 • Elsődleges irritáló hatás:

 • A bőrön: nincs irritáló hatása.

 • A szemnél: nincs irritáló hatása.

 • Szenzitivitás: nincs szenzitivizáló hatása.
   

12 Ökológiai információ

 • Általános megjegyzések:
  Vízveszélyességi osztály 1 (német szabályozás) (önbesorolás): kismértékben veszélyes a vízre. Hígitatlan készítményt, illetve nagyobb mennyiséget nem szabad a felszíni vizekbe, vízvezetékbe vagy a csatornába engedni.

   

13 Megsemmisítés

 • Készítmény:

 • Javaslat:
  Nem szabad háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Nem szabad a csatornába juttatni.

   

 • Tisztítatlan csomagolás:

 • Javaslat: Megsemmisítését a hivatalos előírásoknak megfelelően kell végezni.

 • Javasolt tisztítószerek: víz, ha szükséges tisztítószerekkel együtt.
   

 

 

14 Szállítási információk

 • Közúti szállítás ADR/RID (határátlépéssel)
   

 • ADR/RID osztály: 3 gyúlékony folyadékok

 • A veszély azonosítószáma: 33

 • UN-szám: 1219

 • Csomagolási csoport: II

 • Veszély-címke: 3

 • Áruleírás: 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
   

 • Tengeri szállítás IMDG:


   

 • IMDG-osztály: 3

 • UN-szám: 1219

 • Címke: 3

 • Csomagolási csoport: II

 • EMS-szám: F-E,S-D

 • Tengeri szennyezőanyag: nem.

 • Megfelelő hajózási elnevezés: ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
   

 • Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR:
   

 •  
 • ICAO/IATA-osztály: 3

 • UN/ID-szám: 1219

 • Címke: 3

 • Csomagolási csoport: II

 • Megfelelő légiszállítási elnevezés: ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

 • UN „Model Regulation”: UN1219, ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL), 3 II
   

15 Szabályozási információk

 • EU-iránymutatás szerinti címkézés:
  A készítmény besorolást és megjelölést kapott az EU-Direktíváknak/Veszélyes anyagokról szóló utasításoknak megfelelően.

   

 • R (kockázat)-mondatok:
  10 Gyúlékony.
  67 Gőzei álmosságot és kábultságot okozhatnak.

   

 • S (biztonsági)-mondatok:
  2 Gyermekektől távol tartandó.
  25 Szembe ne kerüljön.
  33 Statikus feltöltődés ellen meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket.

   

 

16 Egyéb információk

Az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak. Mindazonáltal nem garantálják a termékjellemzőket, és nem teremtenek semmiféle jogilag érvényes szerződéses kapcsolatot.
 

 • Releváns R-mondatok
  11 igen gyúlékony
  36 szemirritáló
  67 Gőzei álmosságot és kábultságot okozhatnak.

   

 • Kibocsátó osztály: Abteilung Produktsicherheit

 • Kapcsolattartó személy: Dr. Deppe

 • Rövidítések és betűszavak:
  ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló Európai Egyezmény)
  RID: Reglement internationale concernent le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer (Veszélyes áruk vasúti szállításáról szóló Nemzetközi Szabályozás)
  IMDG: Internation Maritime Code for Dangerous Goods (Veszélyes áruk tengeri szállításáról szóló szabályzat)
  IATA: International Air Transport Association (Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség)
  IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the „International Air Transport Association”(IATA) (az IATA veszélyes árukról szóló szabályzata)
  ICAO: International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet)
  ICAO-TI: az ICAO technikai utasításai
  GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Vegyszerek osztályozásának és címkézésének nemzetközileg egyeztetett rendszere)
  VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) Instabil szerves vegyületek
  LC50: lethalis koncentráció, 50 %
  LD50: lethalis adag, 50 %

 

TEVASEPT SKIN színezett

Poly-alkoholos bőrfertőtlenítő, rendkívül bőrbarát és bőrkímélő összetevővel. Alkalmazható a gyógyászatban műtétek előtt és után, minden bemetszés, punkció és injekció előtt. Jódot nem tartalmaz, színezőanyag megnevezése: élelmiszeripari színezék. A készítmény fújjuk vagy kenjük a bőrre, dörzsöljük el a fertőtleníteni kívánt bőrfelületen és hagyjuk rászáradni.

Mikrobiológiai hatásspektrum

 • baktericid (MRSA),

 • tuberkulocid (mycobaktericid),

 • fungicid

 • virucid (többek között HBV/HIV/HCV, Rota, Vaccinia, Noro és Adeno vírus inaktiváló hatású).

 

A termék tulajdonságai

 • gazdaságos

 • széles hatás spektrum

 • kiváló fertőtlenítő hatás

 

Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:

A készítményt minden esetben töményen, hígítatlanul kell alkalmazni.

 

Bőrfertőtlenítés:

Injekció, vérvétel, punkció előtt: 15 másodperces felületkezelés

Műtét előtti bőrfertőtlenítés: 3 perc behatási idő szükséges

Faggyúmirigyekben gazdag bőrfelületen 10 perc behatási idő szükséges

 

Toxicitás:

Az általános EU irányelvek szerint a termék nem besorolandó.

Azonban, az általános elővigyázatossági és biztonsági szabályok a vegyszerek kezelésekor betartandók.

 

Kémiai-fizikai adatok:

Szín: színtelen, víztiszta, átlátszó folyadék

Szag: alkoholos

Sűrűség 20 °C hőmérsékleten: 0,876 - 0,884 g /cm³

pH érték 20 °C hőmérsékleten: 6,5-7,5
Oldhatóság vízben: teljes mértékben elegyedik

 

Javaslataink nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatok végzése alól, hogy tisztázzák a termék alkalmasságát a tervezett célokra és alkalmazási területekre, ebben a tekintetben nem vállalunk felelősséget.

 

Kiszerelés:

30x200 ml –es szórófeljes flakon

10 x 1 literes műanyag (PE) flakon

2x5 literes műanyag (PE ) kanna csavaros zárással

 

Figyelmeztetés

Nyálkahártya fertőtlenítésére nem alkalmas és szem környékén ne alkalmazzuk.

Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel keverni tilos.

Elektromos eszközt csak teljesen megszáradt bőrfelületen alkalmazzunk.

Nedves kézzel szemhez, valamint nyálkahártyához nyúlni tilos.

A termékre vagy annak hatóanyagaira érzékeny személyeknél ne alkalmazzuk.

 

Összetétel:

(100ml-ben készítményben)

Propán-2-ol 70ml CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7

1,3butandiol .0,1ml CAS:107-88-0 EC:203-529-7

ionmentesvíz, illatanyag,színezőanyag

 

Tárolási körülmények:

Eredeti,ép,bontatlan csomagolásban száraz, hűvös 25˚C alatti hőmérsékleten,jól szellőztethető helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve tárolandó.

Direkt napsugárzástól óvni kell.

Felhasználhatósági időtartam: 3 év

 

Szakértői vélemények

Egyetemek, Tudományos Intézetek és szakértői véleménye (kivonat):

A DGHM szabványos eljárásával végzett vizsgálatok:

Prof. Dr. Werner, Bischofhofen 2004

Prof. Dr. Werner, Schwerin 1995

Prof. Dr. Schubert, Frankfurt 1995

Prof. Dr. Kramer 1994

Dr. Steinmann, Bréma 1997, 1998, 2001, 2002, 2004

 

A terméket a DGHM szabványos eljárásával, a DIN EN ISO 9002 és a DIN EN 46002 (CE minősítés) szabványoknak megfelelően vizsgálták be, valamint szerepel a Német Higiénés és Mikrobiológiai Társaság (DGHM) által elismert fertőtlenítőszerek jegyzékében.

 

További javaslatok:

Csak szakembereknek. Orvosi termék II.A osztály CE 0481

Tűzveszélyességi osztály: „D” mérsékelten

tűzveszélyes.

Veszélyjel: Xi – irritatív, szemizgatóhatásu

 

Hulladékkezelés: Semlegesítés illetve hígítás nélkül élő-és talajvízbe, közcsatornába juttatni nem szabad. Megsemmisítését a helyi hivatalos előírásoknak megfelelően kell végezni.

Ökötoxikológia: élő vizekre kismértékben veszélyes.

További ajánlások, például kompatibilitással kapcsolatosan, csak elkülönítve adhatók ki.

A termékeinkre vonatkozó javaslatokat, melyek tudományos vizsgálatokon alapulnak, a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze.

 

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

Székhely:

4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Telephelyek:

2100 Gödöllő, Liget u.2.

1074 Budapest, Rákoczi út 70-72

 

Gyártó:

Laboratórium Dr. Deppe

D-47906 Kempen · Germany

Kibocsátás dátuma: 2010. 3. hó

 

OTH engedélyének száma: OTH 8536-4/2010.

OKBI-VABO/06/2011 BT 001/001/2011

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!