Művelet folyamatban.
Magyar gyógyszergyártás világszínvonalon
TEVADERM HAND KÉZMOSÓ ÉS FÜRDETŐ 500ML

TEVADERM HAND KÉZMOSÓ ÉS FÜRDETŐ 500ML

Összefoglaló:

 

1 A vegyi anyag/készítmény és a gyártó megnevezése

 

 • A termék adatai
   

 • Kereskedelmi név: Tevaderm Hand

 

 • A vegyi anyag/készítmény alkalmazási módja kéztisztító anyag, testápoló kozmetikum
   

 • Gyártó/szállító:
  Laboratorium Dr. Deppe
  Hooghe Weg 35
  47906 Kempen

  Telefon: 00 49 (0) 2152/5565-0

 • Fax: 00 49 (0) 2152/50849
   

 • További információ: Abteilung Produktsicherheit (Termékbiztonságossági osztály)

 • Sürgősségi tájékoztatás
  Telefon: 00 49 (0) 2152 5565-0
  Hétfő-csütörtök: 8:00-17:00
  Péntek: 8:00-16:00

 

2 Veszélyek

 

 • Veszélyek felsorolása: nincsenek.

 • Veszélyességi információk az emberre és a környezetre vonatkozóan:
  nincsenek.

 • GHS címke-elemek: érvénytelenek

 

3 Összetétel/tájékoztatás a hatóanyagokról

 

 • Kémiai jellemzők

 • CAS No .Leírás: Veszélytelen kozmetikai anyagok keveréke

 • Azonosítószám: 20335

 

4 Elsősegélynyújtás

 

 • Általános tájékoztatás: nincs szükség különleges intézkedésre.

 • Belégzés esetén: friss levegőt kell biztosítani, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni

 • Bőrkontaktusnál: a termék általában nem okoz bőrirritációt.

 • Szemmel való érintkezésnél: folyóvíz alatt percekig öblíteni a nyitott szemet.

 • Lenyelés esetén: ha a tünetek nem szűnnek meg, orvoshoz kell fordulni.

 

5 Tűzvédelmi intézkedések

 

 • Alkalmas tűzoltó-anyagok:
  A környezeti feltételeknek megfelelő tűzoltási módszereket kell használni.

 • Védőfelszerelés: nincs szükség különleges intézkedésekre.

 

6 Óvintézkedések baleset esetén

 

 • Személyi óvintézkedések: nem szükségesek.

 • Környezetvédelmi óvintézkedések: Bőséges mennyiségű vízzel feloldandó. Meg kell akadályozni, hogy a csatornába/a felszínre vagy felszíni vizekbe jusson.

 • Feltakarító eljárás:
  Nedvszívó anyaggal (homok, diatomit, savmegkötők, általános megkötők, fűrészpor) kell eltávolítani.

 • Egyéb információ: nem szabadulnak fel veszélyes anyagok

 

7 Kezelés és tárolás

 

 • Kezelés

 • Tájékoztatás a biztonságos kezelésről: nincs szükség különleges intézkedésekre.

 • Tűz- és robbanásvédelmi tájékoztatás:
  Nincs szükség különleges intézkedésekre..
   

 • Tárolás:

 • Raktárhelyiségek és fogadóterek követelményei: nincsenek különleges követelmények

 • Információ más anyagokkal való együtt-tárolásról: nem szükséges.

 • További információ a tárolás feltételeiről: nincs.

 

8 Expozíciós/személyes védelem

 

 • További információ technikai követelményekről: nincs több adat, lsd. a 7. részt.
  Határértékkel rendelkező alkotórészek, melyeket a munkahelyen ellenőrizni kell: nem szükséges.

 • További információ: Kiindulási alapként a gyártás idején érvényes listákat használtuk.
   

 • Személyes védőfelszerelés:

 • Általános védő és higiéniai intézkedések:
  A vegyi anyagok kezelésénél szokásos megelőző intézkedéseket kell alkalmazni.

 • Légzőszervi védelem: nem szükséges.

 • Kézvédelem: nem szükséges

 • A kesztyű anyaga
  A kesztyű anyagának megfelelő kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem további minőségi jellemzőktől is függ, és gyártónként változik.

 • A kesztyű anyagán való áthatolásig eltelő idő
  A pontos áttörési időt a védőkesztyű gyártójának kell meghatároznia, és a felhasználónak figyelemmel kell kísérnie.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

 

 • Általános tájékoztató

  Forma:
  folyadék
  Szín: a színezéstől függően különböző
  Szag: jellegzetes
   

 • Halmazállapot változás
  Olvadáspont/olvadási tartomány:
  nincs meghatározva
  Forráspont/forrási tartomány: >100 °C
   

 • Gyulladáspont: >100 °C
   

 • Robbanásveszély: A készítmény nem robbanásveszélyes.

 • Sűrűség20 °C-on: 0,9 g/m3
   

 • Oldhatóság/elegyedés vízben/vízzel:teljesen oldható.
   

 • pH-érték 20 °C-on: 6
   

 • Oldószertartalom:
  Szerves oldószerek:
  0,0 %

 • VOC (EC) 0,00 %

 • Szárazanyag tartalom: 8 %

 

10 Stabilitás és reakciókészség

 

 • Bomlás hő hatására/kerülendő körülmények: Előírásnak megfelelő használat esetén bomlás nem fordulhat elő.

 • Kerülendő anyagok:

 • Veszélyes reakciók: nem ismertek.

 • Veszélyes bomlástermékek: nem ismertek.
   

11 Toxikológiai információk

 

 • Akut toxicitás:
  Elsődleges irritáló hatás:

 • A bőrön: nincs irritáló hatása.

 • A szemnél: nincs irritáló hatása.

 • Szenzitivitás: nincs szenzitivizáló hatása.

 • További toxikológiai információ:

 • Amennyiben az előírások szerint használják, és kezelik, a terméknek tapasztalatunk és a rendelkezésünkre álló információnk szerint nincs káros hatása.

 • A termék nem tartozik besorolási kötelezettség alá a Termékek Általános EU Besorolási Irányelveinek legújabb kiadása szerint.

 

12 Ökológiai információ

 

 • További ökológiai információ:

 • Általános megjegyzések:
  Víz veszélyességi osztály 1 (német szabályozás) (önbesorolás): kismértékben veszélyes a vízre. Hígítatlan készítményt, illetve nagyobb mennyiséget nem szabad a felszíni vizekbe, vízvezetékbe vagy a csatornába engedni.
   

13 Megsemmisítés

 

Készítmény:

 • Javaslat: Kis mennyiségben a háztartási szeméttel együtt kezelhető.

Tisztítatlan csomagolás:

 • Javaslat: Megsemmisítését a hivatalos előírásoknak megfelelően kell végezni.

 • Ajánlott tisztítószer: víz, ha szükséges tisztítószerekkel együtt.

 

14 Szállítási információk

 

 • Közúti szállítás ADR/RID (határátlépéssel)

 • ADR/RID osztály: -

 • Tengeri szállítás IMDG

 • Tengert szennyező anyag: Nem

 • UN „Modell szabályozás”: -

 

 • Tengeri szállítás IMDG

 

 • IMDG Osztály: -

 

 • UN Szám:-

 

 • Tenger szennyezés: nem

 

 • UN „Model szabályozás”: -

 

15 Szabályozási információk

 

 • EU-iránymutatás szerinti címkézés:

A kémiai anyagokra vonatkozó általános biztonsági rendszabályokat kell figyelembe venni.
A készítmény nem esik besorolási kötelezettség alá az EU-Direktívák és a rendelkezésre álló irodalmi források alapján.

 

16 Egyéb információk

 

Az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak. Mindazonáltal nem garantálják a termékjellemzőket, és nem teremtenek semmiféle jogilag érvényes szerződéses viszonyt.

 • Biztonsági Adatlapot kibocsátó osztály: Abteilung Produktsicherheit

 • Kapcsolattartó személy: Dr. Deppe

 • Rövidítések és betűszavak:
  ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló Európai Egyezmény)
  RID: Reglement internationale concernent le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer (Veszélyes áruk vasúti szállításáról szóló Nemzetközi Szabályozás)
  IMDG: Internation Maritime Code for Dangerous Goods (Veszélyes áruk tengeri szállításáról szóló szabályzat)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Vegyszerek osztályozásának és címkézésének nemzetközileg egyeztetett rendszere)

CAS: Chemical Abstracts Service (az Amerikai Kémiai Társaság divíziója)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) Instabil szerves vegyületek

 

 

 

Alkoholos felületfertőtlenítő kendő

Kiszerelés:

 

500ml-es flakon, 1 literes flakon és 5 literes kanna

TEVADERM HAND

 

Felhasználásra kész antimikróbás hatású kézmosó és fürdető szer egészségügyi és otthoni használatra. Szappan és alkáli mentes. Bőrbarát hatóanyagokkal. Használható tusoláshoz és kádfürdőhöz egyaránt.

Mikrobiológiai hatásspektrum

 

Propilparabén, etilparabén, metilparabén és fenoxietanol alkotóelemeinél fogva rendelkezik bizonyos antimikróbás hatással ( beleértve egyes baktériumokat és gombákot).

 

A termék tulajdonságai

 

- alkalmazható kézmosásra, fürdésre, tusolásra

- használható samponként, kézre, körömre és testre egyaránt

- speciális bőrvédő összetevőinek köszönhetően bőr- és nyálkahártya kímélő

- pH semleges

- nem befolyásolja a bőr normál működését

- egészségügyi személyzet és betegek részére is ajánlott

- hidratáló hatású, speciális zsírvisszatartó összetevőjének köszönhetően

- nem csak felnőttek, de csecsemők és gyermekek esetében is alkalmazható

 

Felhasználási területek:

 

- Műtétellőt és általános betegfürdetésre

- otthoni beteg ellátásban

- szociális intézményekben

 

Kémiai-fizikai adatok:

 

Küllem: viszkózus folyadék
Szín: zöld
Szag: kellemes

Sűrűség 20°C hőmérsékleten: 1,025-1,030 g/cm3

pH érték 20 °C hőmérsékleten: 6,0-6,8

Vízoldékonyság: vízzel minden arányban elegyedik

 

Összetétel:

 

Anionikus és amfoter felületaktív anyagok és zsírvisszatartó hatóanyagok keveréke, bőrgyógyászatilag legkedvezőbb összetételben.

Víz, Szódium Lauret Szulfát, Cocamide DEA, Diszódium Lauret-3 Sulfoszukcinát, Cocomidopropil Betain, Magnézium Klorid, Propilparaben, Metilparaben, Etilparaben, Fenoxi-Etanol, CI 19140, CI 42051, Parfüm

 

Alkalmazás:

 

Igény szerint.

Felhasználható: felbontástól számítva 12 hónap

 

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

 

TEVA Magyarország Zrt.

Székhely:

2100 Gödöllő, Repülőtéri út 5.

Telephelyek:

2100 Gödöllő, Liget u.2.

4042 Debrecen, Pallagi út 13.

1074 Budapest, Rákoczi út 70-72

 

Gyártó:

 

Laboratórium Dr. Deppe

D-47906 Kempen · Germany

 

 

OÉTI engedélyének száma: 2197/2010.OÉTI

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!