Művelet folyamatban.
Magyar gyógyszergyártás világszínvonalon
TEVACARE ANTIDEC.HABSPRAY 400 ML

TEVACARE ANTIDEC.HABSPRAY 400 ML

Összefoglaló:

1 A vegyi anyag/készítmény és a gyártó megnevezése

 

 • A termék adatai
   

 • Kereskedelmi név: Tevacare antidecubitus habspray

 

 • A vegyianyag/készítmény alkalmazási módja: bőrkozmetikum
   

 • Gyártó/szállító:
  Laboratorium Dr. Deppe
  Hooghe Weg 35
  47906 Kempen

  Telefon: 00 49 (0) 2152/5565-0

 • Fax: 00 49 (0) 2152/50849
   

 • További információ: Abteilung Produktsicherheit (Termékbiztonságossági osztály)

 • Sürgősségi tájékoztatás
  Telefon: 00 49 (0) 2152 5565-0
  Hétfő-csütörtök: 8:00-17:00
  Péntek: 8:00-16:00

 • Teva Magyarország Zrt.

 • Gödöllő

 • Repülőtéri út 5

 • Tel.:(06-1)288-6400

 • Fax:(06-1)288-6410

 • Sürgősségi telefon szám: ETTSZ:0680201199

 

2 Veszélyek

 

 • Veszélyek felsorolása:

  F+ Fokozottan Tűzveszélyes

   

 • Veszélyességi információk az emberre és a környezetre vonatkozóan:
  A terméket az „EU készítmények általános besorolási irányelvei”-nek megfelelő eljárás alapján kell felcímkézni a legfrissebb érvényes verziónak megfelelően.
  Figyelmeztetés! Nyomás alatt lévő palack

 • R 12 Fokozottan tűzveszélyes

 • Nyomás alatt lévő palack: óvja a napfénytől, ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek. Felszúrni, elégetni még használat után sem szabad.

 • Ne permetezze nyílt lángba vagy izzó anyagra.

 • Gyermekektől távol tartandó.

 • Besorolási rendszer:
  A besorolás az EU-listák legutóbbi kiadásai alapján vállalati és irodalmi adatokkal kiegészítve készült

 • GHS címke-elemek

  Veszélyes
  H222
  Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
  Nyomás alatt lévő palack: óvja a napfénytől, nem érheti50°C feletti hőmérséklet. Felszúrni, elégetni még használat után sem szabad.

 • Ne permetezze nyílt lángba vagy izzó anyagra. Tartsa távol a tűzforrásoktól. Tilos a dohányzás.

 • Gyermekektől távol tartandó.

 • Megelőzés:.
  P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

 • P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

 • P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

 • Tárolás:

 • P410+P412: Napfénytől védendő. Nem érheti 50° C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

 

3 Összetétel/tájékoztatás a hatóanyagokról

 

 • Kémiai jellemzők

 • Leírás: Veszélytelen hozzáadott anyagokkal az alább felsorolt anyagok keveréke.
   

  Veszélyes összetevők

  •  
  •  

  CAS:74-98-6
  EINECS: 200-827-9
  Indexszám: 601-003-00-5

  propán

  F+; R12
  Veszély:
  2.2/1;

  Figyelmeztetés: 2.5/C

  2,5 %

  CAS106-97-8
  EINECS: 203-448-7
  Indexszám: 601-004-00-0

  bután

  F+; R12
  Veszély:
  2.2/1;

  Figyelmeztetés: 2.5/C

  2,5 %

 • További információ: A felsorolt veszély-mondatok megfogalmazását lásd. a 16. részben.

 

 

4 Elsősegélynyújtás

 

 • Belégzés esetén: friss levegőt kell biztosítani, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni

 • Bőrkontaktusnál: Rendszerint nem okoz bőr irritációt.

 • Szemmel való érintkezésnél: folyóvíz alatt percekig öblíteni a nyitott szemet. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvoshoz kell fordulni.

 • Lenyelés esetén: ha a tünetek nem szűnnek meg, orvoshoz kell fordulni.

 

5 Tűzvédelmi intézkedések

 

 • Alkalmas tűzoltó-anyagok:
  CO2, tűzoltópor, vízsugár. Nagyobb tűz esetén vízsugár vagy alkohol-rezisztens hab használandó.

 • Biztonsági okokból alkalmatlan tűzoltó-anyagok:

Erős vízsugár

 • Védőfelszerelés: nincs szükség különleges intézkedésekre.

 

6 Óvintézkedések baleset esetén

 

 • Személyi óvintézkedések: Védőfelszerelés viselése szükséges. Védőfelszerelést nem viselő személyeket tartsuk távol!

 • Környezetvédelmi óvintézkedések: .
  Meg kell akadályozni, hogy a csatornába/a felszínre vagy felszíni vizekbe jusson.

 • Feltakarító eljárás:
  Megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni.

   

 •  

7 Kezelés és tárolás

 

 • Kezelés

 • Tájékoztatás a biztonságos kezelésről: hőtől és közvetlen napsugárzástól távol tartandó. A tartályokat megfelelő gondossággal kell kinyitni, illetve kezelni.

 • Tűz- és robbanásvédelmi tájékoztatás:
  Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
  Tartsa távol a tűzforrásoktól. Tilos a dohányzás.

 • Védje az elektrosztatikus feltöltődéstől. Nyomás alatt lévő palack: védje a napfénytől, 50°C feletti hőmérséklettől,pl. elektromos égőktől. Ne lukassza ki vagy égesse el még használat után sem.

 • Tárolás:

 • Raktárhelyiségek és tartályok követelményei: hűvös helyen tartandó. Tartsa be a nyomás alatt álló palackokat tartalmazó dobozokra vonatkozó szabályokat.

 • Információ más anyagokkal való együtt-tárolásról: nem szükséges.

 • További információ a tárolás feltételeiről: a palackok szorosan zárva tartandóak. A tartályokat ne zárja le gázbiztosra.

 

8 Expozíciós/személyes védelem

 

 • További információ technikai követelményekről: nincs több adat, lásd. a 7. részt.

 • Határértékkel rendelkező alkotórészek, melyeket a munkahelyen ellenőrizni kell:
  A termék nem tartalmaz releváns mennyiségű olyan anyagot, melynek kritikus értékeit a munkahelyen ellenőrizni kell.

 • További információ: Kiindulási alapként a gyártás idején érvényes listákat használtuk.
   

 • Személyes védőfelszerelés:

 • Általános védő és higiéniai intézkedések:
  A vegyi anyagok kezelésénél szokásos megelőző intézkedéseket kell alkalmazni.

 • Légzőszervi védelem: nem szükséges, ha a helyiség megfelelő szellőzése biztosított.

 • Kézvédelem:nem szükséges

  A kesztyű anyagának megfelelő kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem további minőségi jellemzőktől is függ, és gyártónként változik. Mivel a készítmény több különböző vegyületből áll, a kesztyű anyagának ellenálló képességét nem lehet előre meghatározni, és ezért használat előtt ellenőrizendő.

 • A kesztyű anyagán való áthatolásig eltelő idő
  A pontos áttörési időt a védőkesztyű gyártójának kell meghatároznia, és a felhasználónak figyelemmel kell kisérnie.

 • Szemvédelem
  Szorosan záródó védőszemüveg


   

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

 

 • Általános tájékoztató

  Forma:
  aeroszol
  Szín: fehér
  Szag: jellegzetes

   

 • Halmazállapot változás


 • Olvadáspont/olvadási tartomány: Nincs meghatározva
  Forráspont/forrási tartomány: -44 °C

   

 • Lobbanáspont: < 0°C

 

 • Öngyulladás: A készítmény nem gyullad meg magától

 

 • Robbanásveszély: A készítmény nem robbanásveszélyes, azonban robbanékony levegő/gőz keverékek képződhetnek.

 

 • Sűrűség 20 °C-on: 0,948 g/cm3

 

 • Oldhatóság/elegyedés vízben/vízzel: nem oldható illetve nehezen keverhető
   

 • Oldószertartalom:
  Szerves oldószerek:
  4,8 %
  VOC (EC) 4,82 %

 

10 Stabilitás és reakciókészség

 

 • Bomlás hő hatására/kerülendő körülmények: Előírásnak megfelelő használat esetén bomlás nem fordulhat elő.

 • Kerülendő anyagok:

 • Veszélyes reakciók: nem ismertek.

 • Veszélyes bomlástermékek: nem ismertek.
   

11 Toxikológiai információk

 

Akut toxicitás:

 • Elsődleges irritáló hatás:

 • A bőrön: nem irritáló hatású

 • A szemnél:nem irritáló hatású.

 • Szenzitivitás: szenzitivizáló hatása nem ismert.

 

12 Ökológiai információ

 

 • További ökológiai információ:

 • Általános megjegyzések:
  Víz veszélyességi osztály 1 (német szabályozás) (önbesorolás): kismértékben veszélyes a vízre. Hígítatlan készítményt, illetve nagyobb mennyiséget nem szabad a felszíni vizekbe, vízvezetékbe vagy a csatornába engedni.

   

 •  

13 Megsemmisítés

 

Készítmény:

 • Javaslat:
  Nem szabad háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Nem szabad a csatornába juttatni.

   

Tisztítatlan csomagolás:

 • Javaslat: Megsemmisítését a hivatalos előírásoknak megfelelően kell végezni.

 

14 Szállítási információk

 

 • Közúti szállítás ADR/RID (határátlépéssel)

 • ADR/RID osztály: 2 5F gázok

 • Kemler szám: -

 • UN szám: 1950

 • Csomagolási csoport: -

 • Veszély címke: 2.1

 • Termék leírása: 1950 aeroszolok

 • Alagút korlátozási kód: D

 

 • Tengeri szállításIMDG

 • IMDG osztály: 2.1

 • UN szám: 1950

 • Veszély címke: 2.1

 • Csomagolási csoport: -

 • EMS szám: F-D, S-U

 • Tengert szennyező anyag: Nem

 • Megfelelő hajózási megnevezés: AEROSOLS (aeroszolok).

 

 • Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR

 • ICAO/IATA osztály: 2.1

 • UN/ID szám: 1950

 • Veszély címke: 2.1

 • Csomagolási csoport: -

 • Megfelelő szállítási megnevezés: AEROSOLS flammable ( AEROSZOLOK, tűzveszélyes)

 

UN „Modell szabályozás”: UN1950, AEROSOLS 2.

 

15 Szabályozási információk

 

 • EU-iránymutatás szerinti címkézés:

A kémiai anyagokra vonatkozó általános biztonsági rendszabályokat kell figyelembe venni..
A készítmény besorolása és megjelölése az EU- Direktíváknak/Veszélyes anyagokról szóló utasításoknak megfelelően történt.

 • A termék kockázati besorolása és kódja:

 • F+ Fokozottan tűzveszélyes

 • R (kockázat)-mondatok:
  12 Fokozottan tűzveszélyes

 • S (biztonsági)-mondatok:
  2 Gyermekektől távol tartandó.

52 Csak jól szellőztetett helyen használható.

 

A speciális készítmények kivételes címkézése

 • Nyomás alatt lévő palack: óvja a napfénytől, nem érheti50°C feletti hőmérséklet. Felszúrni, elégetni még használat után sem szabad.

 • Ne permetezze nyílt lángba vagy izzó anyagra..

 • Gyermekektől távol tartandó.

 

16 Egyéb információk

 

Az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak. Mindazonáltal nem garantálják a termékjellemzőket, és nem teremtenek semmiféle jogilag érvényes szerződéses viszonyt.

 • Releváns R-mondatok
  12 2 Fokozottan tűzveszélyes.

 • Biztonsági Adatlapot kibocsátó osztály: Abteilung Produktsicherheit

 • Rövidítések és betűszavak:
  ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló Európai Egyezmény)
  RID: Reglement internationale concernent le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer (Veszélyes áruk vasúti szállításáról szóló Nemzetközi Szabályozás)
  IMDG: Internation Maritime Code for Dangerous Goods (Veszélyes áruk tengeri szállításáról szóló szabályzat)

 • IATA: International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség)

 • IATA-DGR–International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations(Nemzetközi Légi Szállítmányozási Egyesülés - Veszélyes Anyagok Előírásai)

 • ICAO International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet)

 • ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Technikai Utasítások)

 • GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Vegyszerek osztályozásának és címkézésének nemzetközileg egyeztetett rendszere)
  VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) Instabil szerves vegyületek

 

TEVACARE ANTIDECUBITUS

 

Bőrvédő és bőrápoló spray, mely általános védelmet biztosít a bőrnek és segíti a bőr megújulását a tartósan nyomás alatt álló területeken is. Bőrbarát és szilikon-mentes.

A TEVACARE a legalkalmasabb és elsőként említendő szer a bőrápolásban, mely megfelel az egészségügyi terület követelményeinek .

A TEVACARE kutatása és fejlesztése során az irányadó szempontok a kedvező bőrápolási jellemzők és a lehető legkellemesebb alkalmazás voltak. Ezért bőrbarát emulgeátumok és a nagylevelű csodamogyoró kivonata került kiválasztásra bőrvédő anyagként. Az ápoló habemulzió kiváló tisztító hatást biztosít.

A finom krémes hab jól fed, és szagtalanító hatású. Megkönnyíti a bőr tisztántartását és a habréteg alatt egyenletesen oszlik meg a mechanikai nyomás.

A kellemes illat és tisztítási eljárás mind a betegnek, mind pedig az ápoló személyzetnek megkönnyíti az ápolást. A termék törlőkendővel könnyen eltávolítható a bőrről.

A termék tulajdonságai

A TEVACARE spray-t úgy állították, hogy alkalmas legyen egészségügyi területen történnő alkalmazásra:

- kiváló ápoló és tisztító hatás

- higiénikus aerosolos kiszerelés

- egyszerűen a bőrre kell fújni egy vékony rétegben vékony rétegben kell felvinni

- jó fedőhatás

- kellemes illat

- környezetbarát hajtógáz

- szilikon-mentes

- gazdaságos használat

 

Alkalmazás:

Egy vékony réteget fújjon a szükséges bőrfelületre

Figyelem: használat előtt mindig fel kell rázni

Felhasználható: felbontástól számítva 12 hónap

 

 

Aktív összetevők:

 

- Nagylevelű csodamogyoró kivonat

- Kamilla kivonat: α – Bisabolol

 

Összetétel:

 

Víz, propilén glikol, propán/bután, poliszorbat 20, cetearil alkohol, pantenol, steareth-21, hamamelisz virginiana, bisabolol, karbon dioxid, propilparaben, metilparaben, etilparaben, fenoxietanol, parfüm.

 

Felhasználási területek:

- széles körű bőrápolásra alkalmas

- segít a felfekvés tüneteinek megelőzésében

- alkalmas az érzékeny bőr tisztántartására

- alkalmazható a babaápolásban

- alkalmazható idősgondozásban is

 

Figyelmeztetés:

 

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni felszúrni, 50 ˚C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Gyújtó forrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Gyermek kezébe nem kerülhet. Megfelelő szellőztetés nélkül robbanásveszélyes gázelegyel képezhet.

 

Kiszerelések:

400ml-es flakon

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

TEVA Gyógyszergyár Zrt.

Székhely:

4042 Debrecen, Pallagi út 13.

 

Telephelyek:

2100 Gödöllő, Liget u.2.

4042 Debrecen, Pallagi út 13.

1074 Budapest, Rákoczi út 70-72

 

Gyártó:

Laboratórium Dr. Deppe

D-47906 Kempen · Germany

 

 

 

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!