Művelet folyamatban.
Magyar gyógyszergyártás világszínvonalon
LOTIO HD PLUS FERT.KÉZMOSÓSZER 5L

LOTIO HD PLUS FERT.KÉZMOSÓSZER 5L

Gyártó:
CLOVERLINE INTERNATIONAL PHARMA SERVICE GMBH (CLOVERLINE INTERNATIONAL)
Forgalmazó:
TEVA MAGYARORSZAG GYOGYSZERFORGALMAZO Zrt (TEVA MAGYARORSZAG ZRT)
Összefoglaló:

1 A vegyi anyag/készítmény és a gyártó megnevezése

 

 • A termék adatai
   

 • Kereskedelmi név: Lotio HD
   

 • A vegyianyag/készítmény alkalmazási módja: fertőtlenítőszer
   

 • Gyártó/szállító:
  Laboratorium Dr. Deppe
  Hooghe Weg 35
  47906 Kempen

  Telefon: 00 49 (0) 2152/5565-0

 • Fax: 00 49 (0) 2152/50849
   

 • További információ: Abteilung Produktsicherheit (Termékbiztonságossági osztály)

 • Sürgősségi tájékoztatás
  Telefon: 00 49 (0) 2152 5565-0
  Hétfő-csütörtök: 8:00-17:00
  Péntek: 8:00-16:00

 

2 Veszélyek

 

 • Veszélyek felsorolása:nincsenek


 • Veszélyességi információk az emberre és a környezetre vonatkozóan:
  A terméket az „EU készítmények általános besorolási irányelvei”-nek megfelelő eljárás alapján kell felcímkézni a legfrissebb érvényes verziónak megfelelően.
  R 10 Tűzveszélyes

  Besorolási rendszer:
  A besorolás az EU-listák legutóbbi kiadásai alapján vállalati és irodalmi adatokkal kiegészítve készült

 • GHS címke-elemek

  Veszélyes
  H225
  Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz..

  Figyelmeztetés
  H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

 • H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
  Megelőzés:
  P210 - Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás

 • P241 - Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító berendezés használandó.

Elhárítás.
P303+P361+353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.
A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLVE: Perceken keresztül vízzel óvatosan kiöblíteni. Esetleges kontaktlencse eltávolítandó, ha könnyen kivitelezhető. Az öblítés folytatandó.

Tárolás

P405 Elzárva tárolandó.

Megsemmisítés

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/nemzeti6nemzetlözi szabályoknak megfelelően.:
 

3 Összetétel/tájékoztatás a hatóanyagokról

 

 • Kémiai jellemzők

 • Leírás: Veszélytelen hozzáadott anyagokkal az alább felsorolt anyagok keveréke.
   

  Veszélyes összetevők

  •  
  •  

  CAS:67-63-0
  EINECS: 200-661-7
  Indexszám: 603-117-00-0

  2-propanol

  Xi, F; R11-36-67
  Veszély:
  2.6/2

  Figyelmeztetés: 3.3/2, 3.8/3

  50-100 %

  CAS: 57-09-0

  EINECS: 200-311-3

  cetrimonium bromide

  Xn, Xi, N; R 22-36/38-50

  Warning: 4.1.A/1; 3.1.O/4, 3.2/2, 3.3/2

  2,5%

 • További információ: A felsorolt veszély-mondatok megfogalmazását lásd. a 16. részben.

 

 

4 Elsősegélynyújtás

 

 • Belégzés esetén: friss levegőt kell biztosítani, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni

 • Bőrkontaktusnál: Rendszerint nem okoz bőr irritációt.

 • Szemmel való érintkezésnél: folyóvíz alatt percekig öblíteni a nyitott szemet. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvoshoz kell fordulni.

 • Lenyelés esetén: ha a tünetek nem szűnnek meg, orvoshoz kell fordulni.

 

5 Tűzvédelmi intézkedések

 

 • Alkalmas tűzoltó-anyagok:
  CO2, tűzoltópor, vízsugár. Nagyobb tűz esetén vízsugár vagy alkohol-rezisztens hab használandó.

 • Védőfelszerelés: nincs szükség különleges intézkedésekre.

 

6 Óvintézkedések baleset esetén

 

 • Személyi óvintézkedések: Védőfelszerelés viselése szükséges. Védőfelszerelést nem viselő személyeket tartsuk távol!

 • Környezetvédelmi óvintézkedések: .
  Bőséges vízzel hígítandó

 • Meg kell akadályozni, hogy a csatornába/a felszínre vagy felszíni vizekbe jusson.

 • Feltakarító eljárás:
  Nedvszívó anyaggal (homok, diatomit, savmegkötők, általános megkötők, fűrészpor) kell felitatni.


 

7 Kezelés és tárolás

 

 • Kezelés

 • Tájékoztatás a biztonságos kezelésről: a tartályok szorosan zárva tartandók.

 • Tűz- és robbanásvédelmi tájékoztatás:
  Gyújtóforrásoktól távol tartandó – Tilos a dohányzás

 • Hőtől védendő..
  Védeni kell az elektrosztatikus feltöltődéstől.

   

 • Tárolás:

 • Raktárhelyiségek és tartályok követelményei: nincsenek különleges követelmények.

 • Információ más anyagokkal való együtt-tárolásról: nem szükséges.

 • További információ a tárolás feltételeiről: Hőtől és napsugárzástól védve tárolandó, jól lezárt tartályokban.

 

8 Expozíciós/személyes védelem

 

 • További információ technikai követelményekről: nincs több adat, lásd. a 7. részt.

 • Határértékkel rendelkező alkotórészek, melyeket a munkahelyen ellenőrizni kell:
  A termék nem tartalmaz releváns mennyiségű olyan anyagot, melynek kritikus értékeit a munkahelyen ellenőrizni kell.

 • További információ: Kiindulási alapként a gyártás idején érvényes listákat használtuk.
   

 • Személyes védőfelszerelés:

 • Általános védő és higiéniai intézkedések:

 • A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános szabályokat kell követni.

 • Légzőszervi védelem: nem szükséges.

 • Kézvédelem: nem szükséges

 • A kesztyű anyaga
  A kesztyű anyagának megfelelő kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem további minőségi jellemzőktől is függ, és gyártónként változik. Mivel a készítmény több különböző vegyületből áll, a kesztyű anyagának ellenálló képességét nem lehet előre meghatározni, és ezért használat előtt ellenőrizendő.

 • A kesztyű anyagán való áthatolásig eltelő idő
  A pontos áttörési időt a védőkesztyű gyártójának kell meghatároznia, és a felhasználónak figyelemmel kell kísérnie.

 • Szemvédelem
  Szorosan záródó védőszemüveg


   

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

 

 • Általános tájékoztató

  Forma:
  folyadék
  Szín: színtelen
  Szag: jellegzetes

   

 • Halmazállapot változás


 • Olvadáspont/olvadási tartomány: Nincs meghatározva
  Forráspont/forrási tartomány: 85 °C

   

 • Lobbanáspont: 21 - 55 °C

 

 • Gyulladási hőmérséklet: 425°C
   

 • Öngyulladás: A készítmény nem gyullad meg magától.
   

 • Robbanásveszély: A készítmény nem robbanásveszélyes, azonban robbanékony levegő/gőz keverékek képződhetnek.
   

 • Robbanáshatárok:

Alsó: 2,0 V%

Felső: 12,0 V%

 

 • Gőznyomás 20 °C-on: 43 hPa
   

 • Sűrűség 20 °C-on: 0,9g/cm3
   

 • Oldhatóság/elegyedés vízben/vízzel: teljesen oldható

 

 • Ph 20 °C-on: 6
   

 • Oldószertartalom:
  Szerves oldószerek:
  55,2 %
  VOC (EC) 55,20 %

 

10 Stabilitás és reakciókészség

 

 • Bomlás hő hatására/kerülendő körülmények: Előírásnak megfelelő használat esetén bomlás nem fordulhat elő.

 • Kerülendő anyagok:

 • Veszélyes reakciók: nem ismertek.

 • Veszélyes bomlástermékek: nem ismertek.
   

11 Toxikológiai információk

 

 • Akut toxicitás:

 

Besorolás releváns LD/LC50 értékek:

67-63-0 propan-2-ol

Szájon át

LD50

5045 mg/kg (patkány)

Bőrön át

LD50

12800 mg/kg (nyúl)

Belélegezve

LC50/4h

30 mg/l(patkány)

 

 • Elsődleges irritáló hatás:

 • A bőrön: nem irritáló hatású

 • A szemnél: irritáló hatású.

 • Szenzitivitás: szenzitivizáló hatása nem ismert.

 

12 Ökológiai információ

 

 • További ökológiai információ:

 • Általános megjegyzések:
  Víz veszélyességi osztály 1 (német szabályozás) (önbesorolás): kismértékben veszélyes a vízre. Hígítatlan készítményt, illetve nagyobb mennyiséget nem szabad a felszíni vizekbe, vízvezetékbe vagy a csatornába engedni.

   

13 Megsemmisítés

 

Készítmény:

 • Javaslat:
  Nem szabad háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Nem szabad a csatornába juttatni.

   

Tisztítatlan csomagolás:

 • Javaslat: Megsemmisítését a hivatalos előírásoknak megfelelően kell végezni.

 • Ajánlott tisztítószer: víz, ha szükséges tisztítószerekkel együtt.

 

14 Szállítási információk

 

 • Közúti szállítás ADR/RID (határátlépéssel)

 • ADR/RID osztály: 3 (F1) Gyúlékony folyadékok

 • Kemler szám: 33

 • UN szám: 1993

 • Csomagolási csoport: III

 • Veszély címke: 3

 • Termék leírása: 1993 Gyúlékony folyadék N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))

 • Alagút korlátozási kód: D/E

 

 • Tengeri szállításIMDG

 • IMDG osztály: 3

 • UN szám: 1993

 • Veszély címke: 3

 • Csomagolási csoport: III

 • EMS szám: F-E, S-E

 • Tengert szennyező anyag: Nem

 • Megfelelő hajózási megnevezés: Gyúlékony folyadék N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))

 

 • Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR

 • ICAO/IATA osztály: 3

 • UN/ID szám: 1993

 • Veszély címke: 3

 • Csomagolási csoport: III

 • Megfelelő szállítási megnevezés: Gyúlékony folyadék N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))

 

UN „Modell szabályozás”: UN1993 Gyúlékony folyadék N.O.S., 3, III

 

15 Szabályozási információk

 

 • EU-iránymutatás szerinti címkézés:

A kémiai anyagokra vonatkozó általános biztonsági rendszabályoka tkell figyelembe venni..
A készítmény besorolása és megjelölése az EU- Direktíváknak/Veszélyes anyagokról szóló utasításoknak megfelelően történt.

 

 • R (kockázat)-mondatok:.
  10 tűzveszélyes

 

 • S (biztonsági)-mondatok:
  2 Gyermekektől távol tartandó.

 • 15 Hőhatástól távol tartandó.

 • 16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás.

26 Szemmel való érintkezés esetén bő vízzel azonnal kimosandó, és orvoshoz kell fordulni.
 

16 Egyéb információk

 

Az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak. Mindazonáltal nem garantálják a termékjellemzőket, és nem teremtenek semmiféle jogilag érvényes szerződéses viszonyt.

 • Releváns R-mondatok
  11 Fokozottan tűzveszélyes.
  22 Lenyelve ártalmas.

36 Szemizgató hatású.

36/38 Szem- és bőrizgató hatású.
50 Mérgező a vízi szervezetekre..
67 Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

 • Biztonsági Adatlapot kibocsátó osztály: Abteilung Produktsicherheit

 • Kapcsolattartó személy: Dr. Deppe

 • Rövidítések és betűszavak:
  ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló Európai Egyezmény)
  RID: Reglement internationale concernent le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer (Veszélyes áruk vasúti szállításáról szóló Nemzetközi Szabályozás)
  IMDG: Internation Maritime Code for Dangerous Goods (Veszélyes áruk tengeri szállításáról szóló szabályzat)

IATA: International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség)

IATA-DGR–International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations(Nemzetközi Légi Szállítmányozási Egyesülés - Veszélyes Anyagok Előírásai)

ICAO International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet)

ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Technikai Utasítások)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Vegyszerek osztályozásának és címkézésének nemzetközileg egyeztetett rendszere)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) Instabil szerves vegyületek
LC50 Halálos koncentráció 50%

LD50 Halálos adag 50%

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!