Művelet folyamatban.
Magyar gyógyszergyártás világszínvonalon
ENDO STAR-TEVA ESZKÖZFERT.ALDEHID MEN.5L

ENDO STAR-TEVA ESZKÖZFERT.ALDEHID MEN.5L

Összefoglaló:

 

 

1 A vegyi anyag/készítmény és a gyártó megnevezése

 

 • A termék adatai
   

 • Kereskedelmi név: Endo Star Teva

 • A vegyianyag/készítmény alkalmazási módja: fertőtlenítő
   

 • Gyártó/szállító:
  Laboratorium Dr. Deppe
  Hooghe Weg 35
  47906 Kempen

  Telefon: 00 49 (0) 2152/5565-0

   

 • További információ: Abteilung Produktsicherheit (Termékbiztonságossági osztály)

 • Sürgősségi tájékoztatás 
  Telefon: 00 49 (0) 2152 5565-0
  Hétfő-csütörtök: 8:00-17:00
  Péntek: 8:00-16:00

 • Teva Magyarország Zrt.

 • Gödöllő

 • Repülőtéri út 5

 • Tel.:(06-1)288-6400

 • Fax:(06-1)288-6410

 • Sürgősségi telefon szám: ETTSZ:0680201199

 

2 Veszélyek

 

 • Veszélyek felsorolása
  C korrodáló

   

 • Veszélyességi információk az emberre és a környezetre vonatkozóan:
  A terméket az „EU készítmények általános besorolási irányelvei”-nek megfelelő eljárás alapján kell felcímkézni a legfrissebb érvényes verziónak megfelelően.
  R 34 Égést okoz.

 • Besorolási rendszer:
  A besorolás az EU-listák legutóbbi kiadásai alapján vállalati és irodalmi adatokkal kiegészítve készült.

 • GHS címke-elemek: 
  Veszély
  H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  Figyelmeztetés
  H317 – Allergiás bőrreakciót okozhat. nyelése veszélyes.

  H317 - A vízi flórára és faunára hosszú távú károsító hatása van.

   

 • Megelőzés:
  P260 Kerülni kell a por/füst/gáz/keverék/gőz/spray belélegzését.
  Elhárítás
  P303+P361+P353 BŐRRE KERÜLVE (vagy hajra): Eltávolítandó/A szennyezett ruházatot azonnal el kell távolítani.A bőrt vízzel le kell öblíteni vagy zuhanyozni.
  P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLVE: Perceken keresztül vízzel óvatosan kiöblíteni. Esetleges kontaktlencse eltávolítandó, ha könnyen kivitelezhető. Az öblítést folyamatosan kell végezni.
  P310 Azonnal orvost kell hívni vagy érintkezésbe lépni egy MÉRGEZÉSI SEGÉLYNYÚJTÓ HELLYEL.

 • Tárolás:
  P405 Zárható helyen tartandó.

 • Megsemmisítés:
  P501 A hatóanyagot és a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.
   

3 Összetétel/tájékoztatás a hatóanyagokról

 • Kémiai jellemzők

 • Leírás: Veszélytelen hozzáadott anyagokkal az alább felsorolt anyagok keveréke.
   

Veszélyes összetevők

 •  

 •  

 

Biguanid-hidroklorid polimer

Xi, N; R 38-43-50/53;

Figyelmeztetés: 4.1.A/1, 4.1.C/1; 3.22/2, 3.4.S/1

2,5-10 %

CAS: 3006-13-1
EINECS: 221-108-6

 

C12-14 alkildimetil-ammóniumszulfát

C, Xn; R 22-34

Veszély: 3.2/1B

Figyelmeztetés: 3.1.O/4

2,5-10 %

 

Guanidin, N, N ’’’-1,3-propándiylbisz-, N-kokos-alkilderivát, diacetát (CAS:85681-60-3)

C, Xn, N; R 10-22-34-50

Veszély: 3.2/1B

Figyelmeztetés: 2.6/3; 4.1A./1; 3.1O/4

2,5-10 %

CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
Indexszám: 603-117-00-0

Propán-2-ol

Xi, FR 11-36/37

Veszély: 2.6/2

Figyelmeztetés: 3.3/2, 3.8/3

2,5-10 %

 

zsíralkohol-etoxilát
Xn, Xi;R 22-41

Veszély: 3.3/1

Figyelmeztetés: 3.1O/4

2,5 %

CAS:2372-82-9
EINECS: 219-145-8

n-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin
C, 
Xn, N; R 22-35-50/53
Veszély: 3.2/1A
Figyelmeztetés: 4.1.A/1; 3.1.O/4

2,5 %

 

Laurilpropiléndiamin
C,
 Xn, N,; R 22-35-50
Veszély: : 3.2/1A
Figyelmeztetés: 4.1.A/1; 3.1.O/4

2,5 %

 

 • További információ: A felsorolt veszély-mondatok megfogalmazását lsd. a 16. részben.

 

4 Elsősegélynyújtás

 

 • Általános tájékoztatás:
  A készítmény által beszennyezett ruházatot azonnal el kell távolítani.

 • Belégzés esetén: Eszméletlenség esetén a sérültet szállítás céljából stabil oldalfekvésbe kell helyezni.

 • Bőrkontaktusnál: Azonnal le kell mosni vízzel és szappannal, alaposan le kell öblíteni. A lemosást vízzel és savas szappannal kell végezni.

 • Szemmel való érintkezésnél: folyóvíz alatt percekig öblíteni a nyitott szemet, majd orvoshoz kell fordulni.

 • Lenyelés esetén:
  azonnal orvost kell hívni. A sérült igyon sok vizet. Friss levegőt kell biztosítani.

 

5 Tűzvédelmi intézkedések

 • Alkalmas tűzoltó-anyagok:
  A környezeti feltételeknek megfelelő tűzoltási módszereket kell alkalmazni.

 • Védőfelszerelés: nincs szükség különleges intézkedésekre.

 

6 Óvintézkedések baleset esetén

 

 • Személyi óvintézkedések: Védőfelszerelést kell viselni. Védőfelszerelés nélküli személyek távol tartandók.

 • Környezetvédelmi óvintézkedések: 
  Nagymennyiségű vízzel hígítandó.
  Meg kell akadályozni, hogy a csatornába/a felszínre vagy felszíni vizekbe jusson.

 • Feltakarító eljárás:
  Folyadékmegkötő anyaggal abszorbeálandó (homok, diatomit, savmegkötők, univerzális megkötők, faforgács).
  Semlegesítő anyagot kell használni.
  A szennyezett anyagot a 13. pontnak megfelelően hulladékként kell megsemmisíteni.
  Gondoskodni kell megfelelő szellőztetésről.

 

7 Kezelés és tárolás

 

 • Kezelés:

 • Tájékoztatás a biztonságos kezelésről: A tartóedények szorosan zárva tartandók.

 • Tűz- és robbanásvédelmi tájékoztatás: Nincs szükség különleges intézkedésekre.. 
   

 • Tárolás:

 • Raktárhelyiségek és fogadóterek követelményei: nincsenek különleges követelmények

 • Információ más anyagokkal való együtt-tárolásról: nem szükséges.

 • További információ a tárolás feltételeiről: A tartály szorosan zárva tartandó.

 

8 Expozíciós/személyes védelem

 

 • További információ technikai követelményekről: nincs több adat, lsd. a 7. részt.
   

  • Határétékkel rendelkező alkotórészek, melyeket a munkahelyen ellenőrizni kell:

  HU: Kémiai megnevezés: CAS:67-63-0 2 propil alkohol

  AK érték : 500mg/m3 CK érték: 2000 mg*m3 MK érték: -

 • További információ: Kiindulási alapként a gyártás idején érvényes listákat használtuk. 
   

 • Személyes védőfelszerelés:

 • Általános védő és higiéniai intézkedések:
  Élelmiszerektől, italoktól és tápoktól távol tartandó.
  A szennyezett ruházatot azonnal el kell távolítani.
  A szemmel és bőrrel való érintkezés kerülendő.

 • Légzőszervi védelemnem szükséges.

 • Kézvédelem: 

  Védőkesztyű

 • A kesztyű anyaga
  nitrilkaucsuk, NBR
  Természetes kaucsuk, NR
  A kesztyű anyagának megfelelő kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem márkától és minőségtől is, és gyártónként változik. Mivel a készítmény több különböző vegyületből áll, a kesztyű anyagának ellenállóképességét nem lehet előre meghatározni, és ezért használat előtt ellenőrizendő.

 • A kesztyű anyagába való behatolásig eltelő idő
  A pontos áttörési időt a védőkesztyű gyártójának kell meghatároznia, és a felhasználónak be kell tartania.

 • Szemvédelem
  Szorosan záródó védőszemüveg


 

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

 • Általános tájékoztatás

  Halmazállapot: 
  folyadék
  Szín: színtelen
  Szag: jellegzetes
   

 • Halmazállapotváltozás
  Olvadáspont/olvadási tartomány: 
  nincs meghatározva
  Forráspont/forrási tartomány: > 90 ºC
  Lobbanáspont: > 100 ºC

 • Gyulladáspont: 425ºC
   

 • Öngyulladás: A készítmény nem gyullad meg magától.
   

 • Robbanásveszély: A készítmény nem robbanásveszélyes. 
   

 • Gőznyomás 20ºC-on: 23 hPa 
   

 • Sűrűség: 0,99 g/cm3
   

 • Oldhatóság/elegyedés vízben/vízzel: teljesen elegyedik.
   

 • pH-érték 20ºC-on: 9,5
   

 • Oldószertartalom:
  Szerves oldószerek: 
  5,0 %
  Víz: 66,5 %
  VOC (EC) 5,00 %

 

10 Stabilitás és reakciókészség

 • Bomlás hő hatására/kerülendő körülmények: Előírásnak megfelelő használat esetén bomlás nem fordulhat elő.

 • Kerülendő anyagok:

 • Veszélyes reakciók: nem ismertek.

 • Veszélyes bomlástermékek: nem ismertek.

 • Veszélyes bomlástermékek: nem ismertek. 
   

11 Toxikológiai információk

 • Akut toxicitás:
  Elsődleges irritáló hatás:

 • A bőrön: maró hatású a bőrön és a nyálkahártyán.

 • A szemnél: erősen maró hatás.

 • Szenzitiváló hatás: nincs ismert szenzitivizáló hatása.

 • További toxikológiai információ:
  A terméknek az alább felsorolt veszélyei vannak a Termékek Általános EU Besorolási Irányelveinek legújabban kiadott számítási módszere szerint:
  korrozív
  Lenyelés esetén erősen maró hatású a szájban és a torokban, fennáll a nyelőcső és a gyomor perforációjának veszélye.

   

12 Ökológiai információ

 • Általános megjegyzések:
  Vízveszélyességi osztály 2 (német szabályozás) (önbesorolás): veszélyes a vízre. A készítményt nem szabad a felszíni vizekbe, vízvezetékbe vagy a csatornába engedni.
  Hígítatlanul vagy semlegesítés nélkül nem szabad vízhálózatba vagy a csatornarendszerbe kerülnie.

Még kis mennyiség földbe szivárgása esetén is veszélyes az ivóvízre.

13 Megsemmisítés

 • Készítmény:

 • Javaslat:
  Nem szabad háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A készítménynek nem szabad a csatornarendszerbe kerülnie. 
   

 • Tisztítatlan csomagolás:

 • Javaslat: Megsemmisítését a hivatalos előírásoknak megfelelően kell végezni.

 • Javasolt tisztítószerek: víz, ha szükséges tisztítószerekkel együtt.
   

14 Szállítási információk
 

 • Közúti szállítás ADR/RID (határátlépéssel)
   

 • ADR/RID osztály: 8(C9) korrozív anyagok

 • A veszély azonosítószáma (Kemler): 80

 • UN-szám: 1903

 • Csomagolási csoport: III

 • Veszély-címke: 8

 • Áruleírás: 1903 FERTŐTLENÍTŐSZER, FOLYÉKONY, KORROZÍV N.O.S. (C12-14 alkildimetil-ammóniumszulfát, guanidin, N, N ’’’-1,3-propándiylbisz-, N-kokos-alkilderivát, diacetát(CAS:85681-60-3))

 • Alagút-tilalmi kód: E
   

 • Tengeri szállítás IMDG:


   

 • IMDG-osztály: 8

 • UN-szám: 1903

 • Címke: 8

 • Csomagolási csoport: III

 • EMS-szám: F-A, S-B

 • Tengeri szennyezőanyagnem.

 • Megfelelő hajózási elnevezés: FERTŐTLENÍTŐSZER, FOLYÉKONY, KORROZÍV N.O.S. (C12-14 alkildimetil-ammóniumszulfát, guanidin, N, N ’’’-1,3-propándiylbisz-, N-kokos-alkilderivát, diacetát(CAS:85681-60-3))
   

 • UN „Model Regulatlion”: UNI1903, FERTŐTLENÍTŐSZER, FOLYÉKONY, KORROZÍV, N. O. S. , 8, III
   

 • Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR:
   

 •  

 • ICAO/IATA-osztály: 8

 • UN/ID-szám: 1903

 • Címke: 8

 • Csomagolási csoport: III

 • Megfelelő légiszállítási elnevezés: FERTŐTLENÍTŐSZER, FOLYÉKONY, KORROZÍV N.O.S. (C12-14 alkildimetil-ammóniumszulfát, guanidin, N, N ’’’-1,3-propándiylbisz-, N-kokos-alkilderivát, diacetát(CAS:85681-60-3))

 • UN „Model Regulation”: UN1903, FERTŐTLENÍTŐSZER, FOLYÉKONY, KORROZÍV N.O.S. 8 III
   

15 Szabályozási információk

 • EU-iránymutatás szerinti címkézés:
  A készítmény az EU-Direktívák/Veszélyes anyagokról szóló utasításoknak megfelelően besorolva.

 • A termék kockázati kódja és meghatározása:
  C korrozív

 • A címke kockázati komponensei:
  Biguanid-hidroklorid polimer
  C12-14 alkildimetil-ammóniumszulfát
  Guanidin, N, N ’’’-1,3-propándiylbisz-, N-kokos-alkilderivát, diacetát (CAS:85681-60-3)
  n-(3-aminopropil)-N- dodecilpropán-1,3-diamin

 • Kockázati mondatok:
  34 Égést okoz.
   

 • S (biztonsági)-mondatok:
  2. Gyermekektől távol tartandó.
  26 Szemmel való érintkezés esetén bő vízzel azonnal kimosandó, és orvoshoz kell fordulni.
  28 Bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel és szappannal azonnal lemosandó.
  37/39 Megfelelő kesztyűt kell viselni. Szem- és arcvédelem szükséges.
  45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni (fel kell tüntetni a címkén ahol lehetséges).
  61 Meg kell akadályozni a környezetbe való kijutását. Lásd a különleges utasításokat/biztonsági adatlapokat.

 • 25/2000.(IX.30) Eüm-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

 • 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

 • 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelethez. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
   

16 Egyéb információk

Az információk jelenlegi ismeretinken alapulnak. Mindazonáltal nem tekinthetők biztostítéknak a termékjellemzőkre nézve, és nem teremtenek semmiféle jogi kötelezettséget sem. 
 

 • Releváns R-mondatok
  10 gyúlékony
  11 nagyon gyúlékony
  22 lenyelni veszélyes
  34 égést okoz
  35 súlyos égést okoz
  36 szemirritáló hatású
  38 bőrirritáló hatású
  41 súlyos szemsérülési kockázat
  43 bőrrel való érintkezés révén
  50 rendkívül mérgező a vízi flórára és faunára
  50/53 rendkívül mérgező a vízi flórára és faunára, hosszú távú károsodást okozhat a vízi környezetben
  67 gőzei álmosságot és zavartságok okozhatnak

   

 • Kibocsátó osztály: Abteilung Produktsicherheit

 • Kapcsolattartó személy: Dr. Deppe

 • Rövidítések és betűszavak:
  ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló Európai Egyezmény)
  RID: Reglement internationale concernent le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer (Veszélyes áruk vasúti szállításáról szóló Nemzetközi Szabályozás)
  IMDG: Internation Maritime Code for Dangerous Goods (Veszélyes áruk tengeri szállításáról szóló szabályzat)
  IATA: International Air Transport Association (Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség)
  IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the „International Air Transport Association”(IATA) (az IATA veszélyes árukról szóló szabályzata)
  ICAO: International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet)
  ICAO-TI: az ICAO technikai utasításai
  GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Vegyszerek osztályozásának és címkézésének nemzetközileg egyeztetett rendszere)
  VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) Instabil szerves vegyületek

 

 

 

II.a osztályú orvosi vegyszer, CE 0481

Cikkszám: 311106 (2 literes palack), 311113 (5 literes kanna) (kívánságra további kiszereléseket is előállítunk)

Termékjellemzők:

Az ENDO STAR Teva nagy hatékonyságú és kiemelkedő tisztító hatású, aldehid- és fenolmentes készítmény műszerek fertőtlenítésre. Hatóanyagainak újszerű kombinációja rendkívül alacsony koncentráció alkalmazása esetén is teljes körű, gyors és anyagkímélő fertőtlenítést biztosít. Az ENDO STAR Teva megfelelő minden hőálló és hőre lágyuló műszer – legfőképpen aneszteziológiai eszközök, flexibilis endoszkópok és tartozékaik – tisztítására és fertőtlenítésére. Az Endo star megfelelő műanyag és gumi eszközök, lábor és üvegáruk tisztítására és fertőtlenítésére. Az alacsony emissziónak és csekély mértékű habképződésnek köszönhetően az ENDO STAR Teva manuális (immerziós) fertőtlenítésre használható, ideális ultrahangos tisztítóberendezésekben végzett fertőtlenítésre (3% koncentrációban, 5 perces kezelés). Koaguláció nem várható. Az előírt koncentrációban és behatási idő alatt nincs anyagkárosíthatással az eszközökre.

A készítmény bevizsgálását a DIN EN eszközfertőtlenítés EN szabványainak, a DGHM 2001/2002 szabványos eljárásaival, valamint a Robert Koch Intézet antivirális hatékonyság tesztelésére vonatkozó ajánlásainak megfelelően végezték.

A készítmény anyagkompatibilitását a világ három vezető endoszkópgyártója (Karl Storz, Németország; Richard Wolf, Németország; Pentax, Japán) értékelte és tanúsítja.

Mikrobiológiai hatásspektrum

A DGHM/EN szabványnak megfelelően:

Baktericid (beleértve MRSA és Helicobacter pylori) ,

fungicid (hatásos többek között , Aspergillus niger ellen),

tuberculocid ( M. terrae-t),

vírus-inaktiváló hatású (pl. HBV/HIV (erős fehérje szennyeződés mellett), DHBV,BVDV/Vaccinia :

1% (10 ml) koncentrátum + 100% (1 liter) víz: 1 óra

2% (20 ml) koncentrátum + 100% (1 liter) víz: 30 perc

3% (30 ml) koncentrátum + 100% (1 liter) víz: 15 perc

1%-15 perc: BVDV/ Vaccinia

2%-15 perc: DHBV

3%- 5 perc : ultrahangos tisztító készülék

Alkalmazási terület, javaslatok a készítmény alkalmazásához

Minden olyan területen, ahol orvosi műszerek és eszközök bemerítéses, vagy cirkulációs módszerrel, illetve ultrahangos tisztító berendezésekben a normál víz felhasználásával (25°C) alkalmazható.

A kezelendő eszközök gyártóinak legfőképpen a tisztításra, fertőtlenítésre, öblítésre, szárításra és raktározásra vonatkozó – útmutatásait maradéktalanul be kell tartani.

Bemerítéskor: a műszereket közvetlenül használat után kell az oldatba meríteni. Ügyelni kell arra, hogy az oldat teljesen ellepje a kezelt eszközök felszínét, ill. kitöltse az üregeket. Ügyelni kell az előírt töménység és behatási idő betartására. Az oldatból kivett műszereket vízzel alaposan le kell öblíteni, majd megszárítani.

Cirkulációs eljárással végzett endoszkóp fertőtlenítéskor:

A kezelendő eszközök gyártóinak legfőképpen a dózis beállítására , a program lefolyására és az oldat cserére – útmutatásait maradéktalanul be kell tartani.

Ultrahangos fertőtlenítőberendezésekben

végzett tisztításkor hőmérséklet nem haladhatja meg a 45°C –ot. Meghatározott frekvencia tartományokat és behatási időket be kell tartani.

Kompatibilitás/ Stabilitás/ Víz minőség

A munkaoldat készítéséhez és öblítéshez ivóvíz minőségű víz használható. Ha az ivóvíz tartalmaz a megengedett több kórokozót a fertőtlenített eszközök öblítésére kórokozókat nem tartalmazó ivóvíz vagy desztillált víz használható. Magas vízkeménység vagy klórtartalom esetén ajánlatos teljes mértékben sótlanított vagy vízzel végezni a végső öblítést.

A fehérjék (pl. vér) jelenléte nem csökkenti az ENDO STAR Teva oldat hatékonyságát, ezért az többször is használható. Ha csak alaposan megtisztított eszközök fertőtlenítésére használják, akkor legalább 7 napig hatékony marad. Mindazonáltal, a zavarossá vált oldatot ki kell cserélni. A munkaoldat ellenőrzéséhez ajánlatos használni”Quantofix Quat” ellenőrző tesztcsíkot. Ha tesztcsík belemerítéskor megváltoztatja a színét zöldre vagy zöldeskékre, akkor az oldatban megfelelő mennyiségű kvaterner ammonium van és az oldat még mindig hatékony. Ha az ellenőrző csík egyáltalán nem változtatja a színét, akkor az oldatot cserélni kell. Az endoszkópok és tartozékaik, műszereket és legfőképpen az üreges eszközök fertőtlenítés előtt ajánlatos előzetes tisztítás.

Ha a munkaoldathoz hozzáadunk a tisztító adalékot, akkor munkaoldatot naponta cserélni kell.

Áttérés más készítmény alkalmazására:
Az ENDO STAR TEVA inkompatibilis aldehid-alapú fertőtlenítőszerekkel. Első alkalmazása előtt, ill. fertőtlenítőszer-váltáskor alaposan meg kell tisztítani, majd leöblíteni a műszereket, tartozékokat, tartályokat és a fertőtlenítéshez használt eszközöket. E célra ajánlunk az eszköztisztítónkat Instru Sol Forte Teva-t.

A termék tulajdonságai

-aldehid- és fenolmentes

-gazdaságos, a rendkívüli alacsony koncentrációjának köszönhetően (1- 3%)

-kiváló tisztító hatás

-nagyon jó kompatibilitás más anyagokkal

- megfelelő műanyag és gumi eszközök, lábor és üvegáruk tisztítására és fertőtlenítésére is

- emissziómentes, jó illatú;

-biológiailag jól lebontható;

Szakértői vélemények

Az ENDO STAR Teva szerepel a Német Higiénés és Mikrobiológiai Társaság (DGHM) által elismert fertőtlenítőszerek jegyzékében

Egyetemi tanúsítványok és tudományos intézmények szakvéleményei (a legfrissebbek):

A DGHM 2001/2002 szabványos eljárásával, illetve a CEN (EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN14561 és EN 14562, EN 14563 szabványoknak megfelelően elvégzett vizsgálatok:

Hygiene Nord GmbH, Greifswald 2004

IKI, Giessen 2006

Helicobacter pylori elleni hatékonyság

Hygiene Nord GmbH, Greifswald 2006

MRSA elleni hatékonyság

Hygiene Nord GmbH, Greifswald 2006

M. Terrae elleni hatékonyság:
Hygiene Nord GmbH, Greifswald 2004

Burkos vírusok elleni hatékonyság:
BVDV/Vaccinia
Dr. Steinmann, Bremen 2004

HBV/HIV elleni hatékonyság:
Dr. Steinmann, Bremen 2000

DHBV (Hepatitis)elleni hatékonyság:

Eurovir, Luckenwalde 2005

Kémiai-fizikai adatok:

Küllem: átlátszó, enyhén borostyán sárga színű folyadék
Szag: szinte szagtalan
Sűrűség: kb. 1 g/cm³
pH: 9.5
Az 1%-os munkaoldat pH-ja: kb. 8,5

Biológiai lebomló képesség:

Az OECD irányelvek szerint a ENDO STAR TEVA biológiailag jól lebomló anyag. Az oldat a normál szennyvízzel együtt eltávolítható. Megfelelő kibocsátás esetén nem okoz zavart a biológiai szennyvíztisztító telep működésében.

Figyelmeztetés

Az ENDO STAR TEVA nem sorolandó a környezetre káros anyagok közé. Nincs korróziós hatása.

Javasoljuk a vegyi anyagokkal kezelése vonatkozó szokásos biztonsági előírások betartását.

A termékeinkre vonatkozó javaslatokat, melyek tudományos vizsgálatokon alapulnak, a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. Javaslataink nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatok végzése alól, hogy tisztázzák a termék alkalmasságát a tervezett célokra és alkalmazási területekre. Ebben a tekintetben nem vállalunk felelősséget.

Összetétel:

(100g készítményben):
Kvaterner ammóniumvegyületek (alkildimetil-etiletoszulfát) 10,0 g
Polihexametilénbiguanid 2,0 g
Kokoszpropilén-guanidinium-diacetát 3,6 g
valamint felületaktív anyagok, korrózió-gátlók, pH szabályozók.

Tárolási körülmények:

Eredeti,ép,bontatlan csomagolásban száraz helyen, 0-30 °C közötti hőmérsékleten tartandó. Közvetlen napsugárzástól óvni kell.

Felhasználhatósági időtartam: 3 év

 

Magyarországi kizárólagos forgalmazó:

TEVA Magyarország Zrt.

Székhely:

2100 Gödöllő, Repülőtéri út 5.

Telephelyek:

2100 Gödöllő, Liget u.2.

4042 Debrecen, Pallagi út 13.

1074 Budapest, Rákoczi út 70-72

 

Gyártó:

Laboratórium Dr. Deppe

D-47906 Kempen · Germany

Kibocsátás dátuma: 2010. 3. hó

 

BT 001/089/2010

OKBI-VABO/532/2010.

 

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!